Canlyniadau Lefel A ysgolion Gwynedd - 2022

Dyddiad: 18/08/2022
Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir wrth i ganlyniadau Lefel A gael eu cyhoeddi heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd Beca Brown, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd:

“Dylem ymfalchïo yn llwyddiant ein pobl ifanc.  Mae’r myfyrwyr i’w llongyfarch am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad ac mae fy niolch yn ddiffuant i’r athrawon a staff ysgolion am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ac am baratoi’r myfyrwyr mor drylwyr ar gyfer yr arholiadau o dan amodau heriol eleni.

“Hoffwn ddymuno’r gorau i’n pobl ifanc wrth iddynt gymryd y camau nesaf yn eu gyrfaoedd.”

Nododd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd ei fodlonrwydd gyda’r canlyniadau Lefel A yn ysgolion uwchradd Gwynedd.

Meddai: “Mae’n bleser cael datgan pa mor falch ydw i gyda chanlyniadau ysgolion Gwynedd.  Mae’r myfyrwyr a’r athrawon fel ei gilydd i’w llongyfarch yn fawr ar eu llwyddiant.

“Hoffwn ddiolch yn ddiffuant iawn i’r ysgolion a’r athrawon am eu gwaith caled a’u hymroddiad, i’r myfyrwyr am eu hymdrechion arbennig ac i’w teuluoedd am eu cefnogaeth gyson.”

Cyfeiriodd Garem Jackson at lwyddiant arbennig mewn pynciau unigol: “Er bod y niferoedd yn sefyll pynciau unigol yn amrywio’n sylweddol, mae’n bleser nodi bod canlyniadau yn dda iawn mewn Cymraeg, Hanes, Cemeg, Ffiseg, Mathemateg a Llenyddiaeth Saesneg.”

Cyfeiriodd y Pennaeth Addysg hefyd at lwyddiant y disgyblion yn yr arholiadau Uwch Gyfrannol gan ddymuno’n dda iawn iddynt oll yn eu lefel A y flwyddyn nesaf.