Safle Treftadaeth Byd Llechi Cymru: Cynllunio i'r dyfodol

Dyddiad: 13/08/2021

Wrth i ardal Tirlun Llechi Gogledd Orllewin Cymru ddod i arfer efo’i statws newydd fel un o’r safleoedd treftadaeth byd mwyaf newydd, mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid eisoes yn cynllunio’r camau nesaf er mwyn sicrhau’r budd gorau i gymunedau a busnesau Gwynedd i’r dyfodol.

 

Prif amcan sicrhau’r dynodiad oedd cydnabod pwysigrwydd ein diwydiant a’n cymunedau llechi a’i rôl yn y byd er mwyn sbarduno twf economaidd ac adfywiad cymdeithasol yng Ngogledd Orllewin Cymru.

 

Yn ôl Yr Arglwydd Dafydd Wigley, Cadeirydd y Grŵp Llywio wnaeth arwain ar y gwaith: “Dros y misoedd nesaf, bydd partneriaid yn cytuno ar drefniadau gweithredu o’r newydd er mwyn sicrhau bod ein hamcan yn cael ei wireddu gyda chyfarfod cyntaf y Grŵp Llywio yn dilyn y dynodiad yn cyfarfod fis Medi yma i gytuno ar ein rhaglen waith.

 

“Eisoes mae’r gwaith o ddatblygu’r enwebiad wedi arwain at ddenu dros £1m o fuddsoddiad allanol mewn prosiectau pwysig sy’n adfywio ein cymunedau’n economaidd ac yn gymdeithasol trwy dreftadaeth a diwylliant – a mae nifer fawr o brosiectau’n cael ei datblygu ar gyfer y dyfodol.

 

“Trwy’r prosiect LleCHi, bu cyfle i Gyngor Gwynedd arwain ar brosiect i gynnal gweithgareddau amrywiol megis llysgenhadon llechi ifanc, prosiectau celfyddydol yn ein hysgolion cynradd ac uwchradd, datblygu cynllun dehongli ar gyfer y safle cyfan ac ymyraethau celfyddydol fel murluniau lliwgar a thrawiadol mewn nifer o drefi a phentrefi llechi.

 

“Bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn mynd ati yn awr i ddatblygu prosiect i olynu’r prosiect LleCHI a gyllidwyd trwy’r Gronfa Loteri Dreftadaeth, Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig”.

 

Mae’r prosiectau sydd eisoes yn yr arfaeth yn edrych ar adfywio’n hardaloedd trwy ddiwylliant a threftadaeth, creu cyfleon busnes a chyflogaeth newydd, gwella’r ddarpariaeth a phrofiadau wedi’ cydlynu ar draws yr ardal a gwelliannau o ran trafnidiaeth cynaliadwy a phrosiectau i hyrwyddo’r Gymraeg, dealltwriaeth o’r ardal ac addysg.

 

Mae cyfle unigryw yn dilyn y dynodiad medd Kath Davies, Cyfarwyddwr Ymchwil a Chasgliadau Amgueddfa Cymru i edrych o’r newydd ar ddyfodol safle Amgueddfa Lechi Cymru fel prif ganolfan ar gyfer dehongli’r Safle Treftadaeth Byd:

 

“Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf bydd Amgueddfa Cymru’n mynd ati i ymgysylltu efo cymunedau a phartneriaid ar draws yr ardal er mwyn i ni ddeall y math o amgueddfa maent yn dymuno ei weld yn Gilfach Ddu yn y dyfodol a sut rydym yn cefnogi ein cymunedau ac yn cefnogi addysg a sgiliau i’r dyfodol.

 

“Mae’r Amgueddfa Lechi bellach wedi ei adnabod fel blaenoriaeth buddsoddi ar gyfer Amgueddfa Cymru, ac edrychwn ymlaen at y cam nesaf yn ein cydweithio”.

 

Mae Meleri Davies o Bartneriaeth Ogwen yn gweld cyfleon pendant ar gyfer y dyfodol:

 

“Mae Partneriaeth Ogwen wedi bod yn bartner trwy’r broses o ddatblygu’r enwebiad ac rydym yn gweld cyfleon pendant i ddatblygu prosiectau cymunedol yn Nyffryn Ogwen.

 

“Trwy ein cydweithio gyda Dyffryn Nantlle ac Ardal Blaenau Ffestiniog, mae cyfleon gwych yma i ni rannu syniadau a chyd-ddatblygu prosiectau er lles dyfodol cynaliadwy ein cymunedau llechi”.

 

Dros y misoedd nesaf, bydd y Cyngor yn arwain ar sawl ymgynghoriad lle bydd yn gofyn wrth bobl a busnesau Gwynedd am eu blaenoriaethau i’r dyfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi a Chymuned:

 

“Byddwn yn mynd ati i holi ein cymunedau beth fydd eu blaenoriaethau adfywio dros y blynyddoedd nesaf fel ffordd o ddatblygu 13 Cynllun Adfywio Ardal i Wynedd. Wrth gwrs, mae nifer o’r ardaloedd hyn am fod gyda chysylltiadau efo’r dynodiad Treftadaeth Byd.

 

“Byddwn hefyd yn cadarnhau trefniadau i fabwysiadu Cynllun Twristiaeth Cynaliadwy i Wynedd sydd wedi ei selio ar Egwyddorion Twristiaeth Cynaliadwy Sefydliad Twristiaeth y Byd Unesco. Mae’r weledigaeth ddrafft yn canolbwyntio ar roi pobl Gwynedd yn ganolog i’n cynllun economi ymweld i’r dyfodol gyda phwyslais arbennig ar ein hiaith, diwylliant a threftadaeth, amgylchedd gynaliadwy a sicrhau’r buddion mwyaf i gymunedau a busnesau Gwynedd.

 

“Hoffai Cyngor Gwynedd ddiolch i bawb am eu negeseuon o gefnogaeth yn dilyn y dynodiad a datgan ei fod yn edrych ymlaen at gydweithio er mwyn sicrhau’r buddion gorau i gymunedau a busnesau Gwynedd i’r dyfodol wrth i ni ddathlu ein tirlun llechi eithriadol, ein iaith, diwylliant a threftadaeth”.