Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir ar lwyddiant eu canlyniadau TGAU eleni

Dyddiad: 12/08/2021

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

“Rydym yn hynod o falch o ganlyniadau eleni ac mae’r disgyblion i’w llongyfarch yn fawr am eu gwaith caled mewn cyfnod mor anodd. Rydym yn awyddus i weld pob un o’n pobl ifanc yn llwyddo yn y dyfodol.

“Hoffwn ddiolch i’r athrawon am eu hymroddiad arbennig hwythau yn ystod y cyfnod digynsail sydd wedi bod.”

Wrth longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant, dywedodd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Gwynedd:

“Mae’r canlyniadau TGAU hyn wir yn dyst i ymroddiad ein pobl ifanc. Mewn cyfnod anarferol ac anodd iawn mae’n pobl ifanc ni wedi llwyddo’n wych. Llongyfarchiadau iddynt am eu gwaith caled a’u llwyddiant a phob dymuniad da iddynt wrth iddyn nhw symud i gam nesaf eu haddysg neu hyfforddiant, neu i fyd gwaith.

“Hoffwn ddiolch yn ddiffuant hefyd i holl staff yr ysgolion am eu dyfalbarhad i sicrhau addysg o’r radd flaenaf i bobl ifanc Gwynedd er gwaethaf yr holl anawsterau eleni. Rwy’n gwerthfawrogi cyfraniad pob un o gymuned ysgolion Gwynedd.”