Llongyfarch disgyblion Gwynedd ar eu canlyniadau Lefel-A ac AS

Dyddiad: 10/08/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir wrth iddynt dderbyn eu canlyniadau Lefel A ac AS heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Dylem ymfalchïo yn llwyddiant ein pobl ifanc yma yng Ngwynedd. Mae’r myfyrwyr i’w llongyfarch am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad ac mae fy niolch yn fawr i’r athrawon am eu gwaith caled yn ystod cyfnod hynod heriol.

"Fel y gwyddom, mae'r deunaw mis diwethaf wedi bod yn heriol a heb gynsail, ac rydym yn gwerthfawrogi ymdrechion yr holl ddisgyblion, cefnogaeth eu teuluoedd a staff ysgolion Gwynedd am eu gwaith diflino.

"Rwy'n dymuno pob lwc a llwyddiant i bob un o bobl ifanc Gwynedd ar gyfer y dyfodol wrth iddynt fynd ymlaen i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg uwch."

Meddai Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd.

“Unwaith eto eleni, mae’n bleser cael datgan pa mor falch ydw i o lwyddiant pobl ifanc Gwynedd.

“Hoffwn ddiolch yn ddiffuant iawn i’r ysgolion a’r athrawon am eu gwaith caled i sicrhau parhad ac ansawdd addysg dros y cyfnod yma, i’r myfyrwyr am eu hymdrechion arbennig mewn amser mor anodd ac i’w teuluoedd am eu cefnogaeth gyson. Mae'r cyfnod Covid wedi profi yn heriol i ni i gyd ac mae llwyddiant ein pobl ifanc yn dyst i’w gwydnwch a’u hymroddiad .

"Pob lwc iddynt ar gyfer y dyfodol."