Cystadleuaeth Ffotograffiaeth AHNE Llŷn 2021

Dyddiad: 25/08/2021

Mae Uned Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn, Cyngor Gwynedd yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth eleni, o dan y thema “Llŷn i Mi”.

Rydym am roi cyfle i chi arddangos yr hyn sydd mor arbennig am Benrhyn Llŷn ac annog eraill i werthfawrogi’r ardal arbennig hon. 

Gallwch yrru lluniau o nodweddion fel y bywyd gwyllt, y tirlun hardd, yr arfordir dramatig, hen adeiladau diddorol, waliau cerrig a chloddiau traddodiadol neu hyd yn oed y tywydd.  Caniateir hyd at ddau lun i bob ymgeisydd. 

Mae cyfle i chi ennill gwobrau gwerth chweil: -

1af – Tocyn Anrheg Gwesty Porth Tocyn, Abersoch (£100)

2ail – Tocynnau Anrheg Siopau Amrywiol, Pwllheli (£75)

3ydd – Tocyn Anrheg Canolfan Arddio Tyddyn Sachau (£50)

Gyrrwch eich llun(iau) dros e-bost at ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru gan nodi eich enw llawn ac ymhle cafodd y llun ei dynnu.

Dyddiad Cau – Dydd Gwener, Medi 3ydd 2021. Rhowch gynnig arni a phob lwc!

Rheolau’r Gystadleuaeth

  • Caiff yr enillwyr eu dewis gan banel annibynnol a benodir gan Uned AHNE Llŷn
  • Caniateir uchafswm o ddau lun gan bob unigolyn
  • Ni chaniateir i unigolyn ymgeisio fwy nag unwaith
  • Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob oedran
  • Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n uniongyrchol gysylltiedig gyda threfnu’r gystadleuaeth
  • Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i ffotograffwyr proffesiynol
  • Bydd gan yr Uned AHNE hawl i ailddefnyddio lluniau a gyflwynir, oni nodir yn wahanol gan yr ymgeisydd
  • Wrth ymgeisio mae’r cystadleuwyr yn ymrwymo i reolau’r gystadleuaeth