Dweud eich dweud am Gelfyddyd ar Bresgripsiwn

Dyddiad: 28/08/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir am y syniad o sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn.

 

Mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar bob agwedd o’n bywydau, ac un o’r heriau amlwg ydi’r angen i edrych ar ôl ein hiechyd a lles meddyliol. Mae straen, gorbryder, unigrwydd ac iselder yn rhywbeth sy’n gallu effeithio ar bawb o dro i dro.

 

Gyda hynny, mae Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn ymchwilio i’r posibiliadau o sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn yn y sir. Mae cynlluniau o’r fath ar gael mewn amryw o ardaloedd yn y DU ond nid yma yng Ngwynedd ar hyn o bryd.

 

Eglurodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd: “Mae cynlluniau o’r fath yn galluogi pobl dderbyn presgripsiwn i fynychu neu wneud gweithgaredd celfyddydol fel arlunio, canu, dawnsio, actio ayb er mwyn eu galluogi i fynegi eu hunain a chyfrannu’n gadarnhaol at eu hiechyd a’u lles.

 

“Gyda dyfodiad COVID-19 credwn y bydd y galw am y math yma o gyfleoedd yn fwyfwy pwysig wrth i gymdeithas ddygymod ag adfer yn raddol, felly penderfynwyd parhau â’r gwaith ymchwil.”

 

Y cam cyntaf yw treulio cyfnod yn ymchwilio i’r dulliau fwyaf addas i gynnal cynllun o’r fath. Cwmni CELyn sydd yn arwain y gwaith pwysig hwn mewn cydweithrediad â Grŵp Llywio’r prosiect.  Mae arolwg ar lein wedi ei lansio i ganfod barn a syniadau trigolion Gwynedd am sefydlu cynllun o'r fath.  

 

Meddai Caryl Elin Lewis o Gwmni CELyn: "Rydym yn falch iawn o gael ein penodi i ymgymryd â’r gwaith ymchwil hwn. Mae potensial mawr i uchafu statws y celfyddydau yng Ngwynedd a'i rôl mewn gwella iechyd a lles trigolion. 

 

“Mae'r arolwg yn ffordd o gasglu gwybodaeth i ganfod os oes diddordeb cychwynnol ac adnabod beth sydd yn bwysig i drigolion Gwynedd. Mae'n hawdd i'w gwblhau, dylid ddim cymryd mwy na phum munud."

 

Ychwanegodd Gwawr Wyn Roberts: “Mae'r ymchwil yn gam pwysig tuag at sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn yma yng Ngwynedd.  Mae canfod barn a syniadau trigolion yn allweddol os ydym am ddatblygu cynllun sydd yn hawdd i gael mynediad ato ac yn cwrdd ag anghenion bobl yn effeithiol.  Byddwn yn annog cymaint â phosib i lenwi'r holiadur. 

 

“Mae’n debygol y bydd archwilio dulliau digidol o weithio yn rhan allweddol o’r cynllun, er rydym hefyd yn gobeithio y bydd modd cynnal gweithgareddau wyneb yn wyneb yn y dyfodol pan fydd modd gwneud hynny’n ddiogel.”

 

Mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gan drigolion a grwpiau perthnasol – mae’r arolwg ar gael yma: https://arolwg.gwynedd.llyw.cymru/index.php/175949?lang=cy Bydd ar agor tan 21 Medi.