Cadw'n ddiogel dros Ŵyl y Banc yng Ngwynedd

Dyddiad: 28/08/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn i ymwelwyr sy’n bwriadu treulio cyfnod Gŵyl y Banc mis Awst yn y sir i gymryd cyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch eu hunain ac eraill, i barchu cymunedau lleol ac i gadw at reolau Coronafirws Cymru.

Rheolau Coronafirws

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi trefniadau mewn lle yn ein trefi a chyrchfannau gwyliau lleol i gynorthwyo pobl i bellhau’n gymdeithasol tra’n ymweld ag atyniadau a busnesau. Mae hyn yn cynnwys baneri ac arwyddion ar strydoedd a thraethau i atgoffa pobl o’r rheoliadau Covid; saethau ac arwyddion ar balmentydd i helpu pobl i gadw pellter; trefniadau unffordd i gerddwyr ar rai strydoedd.

Yn ogystal, mae Stryd Fawr Caernarfon a Wtra’r Felin ac Wtra Plas Coch yn Dolgellau wedi eu cau i draffig dros dro er mwyn rhoi mwy o le fel bo cerddwyr yn gallu pellhau’n gymdeithasol tra’n siopa.

Diogelwch personol

Gyda nifer o bobl yn debygol o fod yn ymweld â’n glannau môr, bydd staff morwrol y Cyngor ar ddyletswydd mewn nifer o ardaloedd poblogaidd. Dros yr wythnosau diwethaf, maent wedi cynorthwyo i achub nifer o bobl a phlant o’r môr.

Mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa pobl fod y traeth a’r môr yn gallu bod yn le peryglus ac fod angen cymryd gofal:

-          Cymerwch sylw gofalus o’r arwyddion diogelwch.

-          Mae baneri coch yn arwydd i beidio mynd i’r dŵr – peidiwch ag anwybyddu’r arwyddion.

-          Cadwch blant dan oruchwyliaeth agos bob amser.

-          Byddwch yn wyliadwrus o gerrynt cryf, tonnau mawr a banciau tywod cudd o dan y dŵr. Nid yw’r peryglon yma bob tro’n amlwg.

-          Peidiwch â mentro’n ddyfnach i’r dŵr na lefel eich botwm bol

-          Peidiwch defnyddio “inflatables” yn y môr o dan unrhyw amgylchiadau.

-          Peidiwch â thyllu na thyrchu yn y twyni tywod.

-          Os gwelwch rywun mewn trafferth yn y môr, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

Parchwch ein cymunedau

Mae’r Cyngor yn annog ymwelwyr i ymddwyn mewn ffordd gyfrifol a pharchus, gan gofio mynd â'u sbwriel adref.

Os ydi maes parcio yn llawn, peidiwch a chael eich temtio i barcio yn anghyfreithlon neu’n anystyriol. Dylai’r rhai sy’n ymweld â’r sir mewn cartrefi symudol neu garafanau, neu unigolion sy’n bwriadu gwersylla, sicrhau eu bod yn gwneud trefniadau i aros mewn safleoedd carafanau a gwersylla trwyddedig cyn cychwyn.

Gall timau Gorfodaeth Stryd a Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor ymchwilio i achosion o fudreddi neu lanast sydd wedi eu gadael er mwyn adnabod y sawl sy’n gyfrifol. Er mwyn rhoi gwybod am bryderon am ymddygiad a allai fod yn niweidiol i iechyd y cyhoedd, dylai aelodau'r cyhoedd gysylltu â IechydCyhoeddus@gwynedd.llyw.cymru. Mae gadael sbwriel a thipio slei bach yn anghyfreithlon a gallai'r rhai sy'n cael eu hystyried yn gyfrifol wynebu dirwy a record droseddol. Er mwyn adrodd ar achosion ewch i'n gwefan www.gwynedd.llyw.cymru neu defnyddiwch ap symudol ApGwynedd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:  “Mae’n glir i bawb fod y misoedd diweddar ac effeithiau’r pandemig Coronafirws wedi herio gwasanaethau’r Cyngor mewn ffyrdd gwbwl ddigynsail. Mae’r cyfnod dilynol hwn wedi achosi prysurdeb mawr mewn ardaloedd arfordirol a mynyddig fel Gwynedd. Rydym yn gweld y boblogaeth yn chwyddo yn aruthrol mewn cyfnod byr o amser fel bo rheoliadau Covid yn cael eu llacio rhywfaint ond wrth gwrs mae cyfyngiadau eraill dal i fod mewn lle.

“Mae hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar ein gwasanaethau, gyda’n swyddogion ar draws llu o wasanaethau yn gwneud gwaith arwrol i ddarparu gwasanaethau i bobl leol a delio efo effeithiau’r pandemig.

“Dros y penwythnos bydd ein swyddogion ffyrdd yn cydweithio gyda’r heddlu i sicrhau fod modurwyr yn parchu’r rheolau parcio mewn ardaloedd prysur o’r sir. Bydd ein swyddogion morwrol ar ddyletswydd ar y traethau a byddwn yn gwneud pob ymdrech i daclo unrhyw un sy’n amharchu’r sir neu wersylla’n anghyfreithlon.

“Serch hyn i gyd, mae pendraw i’r hyn y gall y Cyngor a’n partneriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus eraill ei wneud i gadw pawb yn saff. Felly rydym yn annog pawb sydd am fod yn mwynhau tirwedd ac arfordir Gwynedd dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf i gymryd cyfrifoldeb dros eu ymddygiad eu hunain ac i gadw at reolau Covid er mwyn cadw’n cymunedau’n ddiogel.”