Atgoffa busnesau Gwynedd o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Dyddiad: 21/08/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir am eu gwaith yn helpu i gadw cymunedau’n ddiogel wrth iddynt groesawu cwsmeriaid yn ôl yn dilyn llacio’r cyfnod cloi.

Mae pob math o fusnesau ledled Gwynedd wedi rhoi mesurau mewn lle sydd wedi eu galluogi i fasnachu mewn ffordd sydd yn cadw eu staff a'u cwsmeriaid yn ddiogel.

Er llacio’r cyfyngiadau, mae’r Coronafeirws yn parhau i fod yn risg i bob un ohonom. Dyna pam mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa bariau, caffis a bwytai nad yw rheolau’r cyfnod clo yn caniatáu i bobl o wahanol aelwydydd estynedig neu ‘swigod cymdeithasol’ gwrdd â’i gilydd er mwyn yfed neu fwyta y tu mewn i’w safleoedd.

Gall pobl o wahanol swigod cymdeithasol gwrdd â’i gilydd yn yr awyr agored, ond dylent gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru o ran cadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr ar wahân. Mae'n ofynnol o hyd i fusnesau gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod unigolion o wahanol swigod cymdeithasol ar eu safle yn cadw pellter 2 fetr, gan gynnwys yn yr awyr agored.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi:

“Rydym yn ddiolchgar i fusnesau ledled Gwynedd am chwarae eu rhan i sicrhau bod eu safleoedd yn ddiogel i gwsmeriaid a staff. Rydym yn deall ei fod yn parhau i fod yn gyfnod anodd i fusnesau ond mae eu hymdrech yn allweddol i helpu i reoli lledaeniad y Coronafeirws.

“Fel Cyngor, rydym yn parhau i weithio gyda busnesau a chymunedau Gwynedd i gefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf er mwyn diogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi busnesau a’r economi leol.

“Mae'r Cyngor yma i gefnogi busnesau fel y gallant barhau i fasnachu'n ddiogel. Mae ein swyddogion yn gweithio i sicrhau bod gan fusnesau fynediad i'r holl wybodaeth ddiweddaraf.

“Er enghraifft mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch yng Nghymru i gasglu manylion cyswllt i gefnogi’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu. Mae angen cofnodi manylion y staff, y cwsmeriaid a’r ymwelwyr – a hynny i atal lledaeniad Covid-19. ”

Mae dyletswydd gyfreithiol ar fusnesau i ddarparu gwybodaeth i’r rheini ar eu safle ynghylch sut i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r Coronafeirws. Mae Cyngor Gwynedd wedi creu posteri ac arwyddion y gall busnesau’r sir eu defnyddio i atgoffa cwsmeriaid o gyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru sydd ar gael o wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Mae busnesau wedi bod yn gwneud popeth y maent yn gallu i sicrhau bod y sir yn aros yn ddiogel wrth i’r cyfnod cloi lacio. Fodd bynnag, lle bydd swyddogion gorfodaeth o'r farn ei bod yn angenrheidiol ac yn gymesur i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Coronafeirws, gellir rhoi rhybudd gwella neu gau i sefydliadau.

“Nid ar chwarae bach yr ydym yn cymryd y fath gamau, ond bydd ein swyddogion yn defnyddio’r pwerau hyn pe baent yn ystyried ei bod yn angenrheidiol i mynd i’r afael ag unrhyw fusnes sy’n methu yn eu dyletswydd i amddiffyn iechyd eu cwsmeriaid.”

Gall busnesau dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19, trwy ddilyn @BusnesGwynedd ar Twitter yn ogystal â chofrestru ar gyfer cylchlythyrau rheolaidd yma.

Dilynwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar llyw.cymru.coronafeirws