Cenedlaethau yn cydweithio i waredu sbwriel ym Mhenygroes

Dyddiad: 02/08/2019
Bro Lleu

Bu wyth aelod o’r grŵp Ffrindiau Penygroes yn cydweithio â phlant Ysgol Bro Lleu yn ddiweddar mewn ymgyrch i waredu sbwriel ac i dynnu sylw at y broblem yma yn y gymuned.  Ymunodd 14 o blant blwyddyn 4 yr ysgol gyda’r aelodau wrth iddynt fynd mewn grwpiau i dargedu ardaloedd problemus.

 

Meddai’r Cynghorydd Gwynedd ac aelod o Ffrindiau Penygroes, y Cynghorydd Judith Humphreys: “Roedd yn bleser gweld cymaint o aelodau o’r Ffrindiau yn ymuno â’r plant o’r ysgol.  Fe aeth un neu ddau ohonom gyda’r plant ar hyd y Lôn Las ac fe gasglwyd nifer o boteli a chaniau i’w hailgylchu a bagiau o wastraff i’w waredu.

 

Diolch i bawb a gyfrannodd ac yn enwedig i’r plant am eu parodrwydd bywiog i gymryd rhan, ac i gynllun Caru Cymru Gwynedd.”

 

Ar ran y plant, dywedodd Ella Lewis, blwyddyn 4: "Mae’n bwysig iawn i beidio taflu sbwriel oherwydd mi wneith y plastig fynd i'r môr a lladd anifeiliaid. Mi aethon ni i gasglu sbwriel o gwmpas y pentref er mwyn cadw Penygroes yn lân."

 

Meddai Lewis Williams, hefyd o flwyddyn 4: "Mae hel sbwriel yn bwysig oherwydd mae'n cadw ein planed yn lân. Mae hefyd yn bwysig oherwydd mae'n cadw'r anifeiliaid yn ddiogel. Mae'n bwysig i bawb edrych ar ôl ein planed."

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae hwn yn esiampl arbennig o’r cenedlaethau yn cydweithio er mwyn mynd i’r afael gyda’r broblem sbwriel yn ein cymunedau. Yn fwy a fwy aml rydym yn gweld bod cymunedau yn dod at ei gilydd i weithredu ac mae hyn yn wych i’w weld. 

 

“Hoffwn ddiolch i’r cynghorydd, Ffrindiau Penygroes ac wrth gwrs y plant am eu gwaith caled.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am brosiect Caru Cymru Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu e-bostio CaruCymru@gwynedd.llyw.cymru

 

Llun: DisgyblionYsgol Bro Lleu a gwirfoddolwyr lleol yntaclo sbwriel ym Mhenygroes