Canlyniadau TGAU Gwynedd 2019

Dyddiad: 22/08/2019
arholiad

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir ar lwyddiant eu canlyniadau TGAU.

 

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: “Mae’r rhain yn ganlyniadau da iawn; mae’r disgyblion i’w llongyfarch yn fawr.

 

“Rydym yn awyddus i weld pob un o’n pobl ifanc yn llwyddo. Hoffwn ddiolch i’r athrawon am eu gwaith caled a chyson trwy gydol y flwyddyn.”

 

Wrth longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant, dywedodd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Gwynedd:

 

“Mae canlyniadau TGAU yn dda iawn eleni ac yn dyst i ymroddiad ein pobl ifanc. Llongyfarchiadau iddynt am eu gwaith caled a’u llwyddiant.

 

“Mae’r canlyniadau da hyn yn adlewyrchu’r pwyslais a roddir yn ysgolion Gwynedd ar gynhwysiad, cyfle cyfartal a llwyddiant disgyblion fel unigolion."

 

Cyfeiriodd Garem Jackson at lwyddiannau amlwg mewn rhai pynciau unigol.

 

Meddai: “Mae’r canlyniadau yn dda mewn nifer o bynciau ond yn arbennig yn y pynciau canlynol: Cymraeg Iaith, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg a Hanes.

           

“Pleser hefyd yw cael nodi bod llawer o’n pobl ifanc wedi cael llwyddiant mewn pynciau galwedigaethol.”