Canlyniadau Lefel A ysgolion Gwynedd - 2019

Dyddiad: 15/08/2019

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir wrth i ganlyniadau Lefel A gael eu cyhoeddi heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd:

“Dylem ymfalchïo yn llwyddiant ein pobl ifanc.  Mae’r myfyrwyr i’w llongyfarch am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad ac mae fy niolch yn ddiffuant i’r athrawon am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ac am baratoi’r myfyrwyr mor drylwyr ar gyfer yr arholiadau.

“Hoffwn ddymuno’r gorau i’n pobl ifanc wrth iddynt gymryd y camau nesaf yn eu gyrfaoedd.”

Nododd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd ei fodlonrwydd gyda’r canlyniadau Lefel A yn ysgolion uwchradd Gwynedd.

Meddai: “Unwaith eto eleni, mae’n bleser cael datgan pa mor falch ydw i gyda chanlyniadau ysgolion Gwynedd.  Mae’r myfyrwyr a’r athrawon fel ei gilydd i’w llongyfarch yn fawr ar eu llwyddiant.

“Hoffwn ddiolch yn ddiffuant iawn i’r ysgolion a’r athrawon am eu gwaith caled a’u hymroddiad, i’r myfyrwyr am eu hymdrechion arbennig ac i’w teuluoedd am eu cefnogaeth gyson.”

Cyfeiriodd Garem Jackson at lwyddiant arbennig mewn pynciau unigol: “Er bod y niferoedd yn sefyll pynciau unigol yn amrywio’n sylweddol, mae’n bleser nodi bod canlyniadau yn dda iawn mewn Cymraeg, Ffiseg, Mathemateg, Mathemateg Bellach, Bioleg, Llenyddiaeth Saesneg a Chelf a Dylunio.

“Cyflwynwyd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) ym mis Medi 2015 ac mae’n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch.  Mae’n braf gweld llwyddiant yr ymgeiswyr yn cyflawni’r cymhwyster.”

Cyfeiriodd y Pennaeth Addysg hefyd at lwyddiant y disgyblion yn yr arholiadau Uwch Gyfrannol gan ddymuno’n dda iawn iddynt oll yn eu lefel A y flwyddyn nesaf.