Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod yng Ngogledd Cymru

Dyddiad: 30/08/2019
logo_ball-2017-30days30waysUK
Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod ydi'r neges ar gyfer ymgyrch cyfryngau cymdeithasol sy'n cael ei gynnal ym mis Medi ac a gefnogir gan holl gynghorau gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys a rhai cwmnïau cyfleustodau.

Mae'r ymgyrch #30days30waysUK wedi bod ar waith mewn rhannau o'r Deyrnas Unedig ac mewn rhai gwledydd eraill ledled y byd dros y blynyddoedd diwethaf. Eleni mae'n cael ei chefnogi gan Fforwm Cydnerth Gogledd Cymru, sy'n cynrychioli yr holl sefydliadau sy'n ymwneud ag ymdrin ag argyfyngau. Mae gan y Fforwm ddyletswydd i rybuddio a rhoi gwybod i'r cyhoedd sut i gadw’n ddiogel yn ystod argyfyngau a beth maent yn gallu ei wneud i baratoi ar gyfer argyfyngau posib.

Bydd un neges yn cael ei chyhoeddi bob dydd yn ystod mis Medi ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys sut i ddelio â llifogydd, aros yn ddiogel yn y cartref, ymwybyddiaeth o seibr-fwlio, diogelwch tân, cynghorion ar yrru mewn tywydd gaeafol a lle i ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am waith ffordd a rhybuddion traffig.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda sefydliadau ar draws y rhanbarth drwy gydol y flwyddyn i helpu preswylwyr i baratoi ar gyfer argyfyngau megis llifogydd, tywydd gaeafol a stormydd, ond hefyd ar faterion fel diogelu cartrefi a diogelwch personol.

Mae'r ymgyrch #30days30waysUK yn gyfle gwych i ategu’r negeseuon hynny ac i atgoffa’r cyhoedd am y camau y gallent eu cymryd i'w gwneud eu hunain yn fwy diogel ac yn fwy parod i ddelio â sefyllfaoedd brys.

Gall preswylwyr ddod o hyd i'r negeseuon ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr holl bartneriaid sy'n rhan o'r ymgyrch yng Ngogledd Cymru a thrwy ddefnyddio'r hashnodau lleol #cydnerthgogleddcymru neu #northwalesresilience trwy gydol fis Medi.