Tipwyr slei bach byddwch yn ofalus – Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo dirwy £400 yn y fan a'r lle

Dyddiad: 10/08/2018
tipio 1

Bydd pwerau newydd i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Ngwynedd yn golygu y bydd y Cyngor yn cyhoeddi rhybudd cosb benodedig o £400 i bobl sy'n cael eu dal yn cael gwared â gwastraff yn anghyfreithlon.

 

Mae'r pwerau'n darparu 'arf' ychwanegol i Dîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor i ddelio â throseddau tipio anghyfreithlon ar raddfa fechan ble gall erlyniad ymddangos yn gosb rhy lym.

 

Mae’r rhybudd o gosb benodedig o £400  yng Ngwynedd, sy'n gyson â mwyafrif cynghorau Cymru, yn cael gostyngiad o £ 100  os caiff ei dalu o fewn deng niwrnod. Mae'r gosb benodedig yn berthnasol ar dir cyhoeddus a phreifat.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer materion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae cyflwyno cosb benodedig am dipio anghyfreithlon yn hwyluso’r broses orfodaeth, ac yn ei wneud yn haws i’r Cyngor i gosbi troseddwyr.

 

“Rydym yn credu y bydd y risg o dderbyn dirwy o £400 yn ddigon i rwystro’r rhan helaeth o droseddwyr tebygol  ac yn help i leihau nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon.

 

“Mewn achosion mwy difrifol o dipio anghyfreithlon, bydd troseddwyr yn parhau i gael eu herlyn, yn ogystal ag unrhyw un sydd ddim yn talu’r ddirwy.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio’n agos gyda Taclo Tipio Cymru sydd yn anelu i wneud tipio anghyfreithlon yn annerbyniol yn y gymuned.

 

Ychwanegodd Steve Parkinson, Cydlynydd Gogledd Cymru Taclo Tipio Cymru: “Mae Taclo Tipio Cymru yn llwyr gefnogi’r defnydd o gosb benodedig newydd. Fodd bynnag, os ydych yn cael eich dal yn tipio ar raddfa fwy, gallwch wynebu dirwyon o hyd at £50,000 a/neu eich dedfrydu i’r carchar. Gall cerbydau sy’n cael eu defnyddio i dipio gael eu meddiannu a’u gwasgu.”

 

Am ragor o wybodaeth am waith Taclo Tipio Cymru, ewch i: http://www.flytippingactionwales.org/cy/

 

Mae’r grymoedd yn weithredol o 1 Awst 2018.

 

Er mwyn adrodd ar achos o dipio yng Ngwynedd, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru <http://www.gwynedd.llyw.cymru> a chliciwch ar ‘Adrodd Problem’ ar y dudalen gartref. Fel arall, gallwch gysylltu’n uniongyrchol gyda’r tîm Gorfodaeth stryd drwy e-bostio: gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru  neu ffonio 01766 771000.

 

LLUN: Enghraifft o dipio anghyfreithlon cymwys wedi’i dynnu gan Swyddogion Gorfodaeth Stryd.