Dietegwyr yn rhannu eu harbenigedd maeth i gefnogi cynllun 'Bwyd a Hwyl' i bobl ifanc

Dyddiad: 20/08/2018
plant wrth bwrdd

Mae pobl ifanc yn aros yn iach yr haf hwn diolch i ddietegwyr sy'n cefnogi Rhaglen Cymru gyfan, Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) , 'Bwyd a Hwyl'

 

Mae 'Bwyd a Hwyl' yn gynllun sicrwydd ansawdd sy'n seiliedig ar yr ysgol, sy'n darparu prydau iach, addysg bwyd a maeth, gweithgaredd corfforol a sesiynau cyfoethogi i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yng Nghymru.

 

Mae ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 29.5% o blant 4-5 mlwydd oed sy'n byw yng Ngogledd Cymru yn cael eu cyfrif fel naill ai dros eu pwysau neu'n ordew (Rhaglen Mesur Plant, 2018), gyda niferoedd uwch mewn cymunedau mwy difreintiedig. Mae ffigyrau hefyd yn dangos bod 28% o blant yn byw mewn tlodi yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2018).

 

Mae annog plant o oed cynnar i ddatblygu arferion bwyta da y gallant eu cynnwys trwy fywyd yn hanfodol.  Mae cynnig addysg am fwyd a maeth mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol yn helpu plant a'u teuluoedd i feithrin gwybodaeth a hyder i wneud dewisiadau iach a mwynhau bwyta bwyd maethlon gyda'i gilydd.

 

Mae'r cynllun cyffrous hwn wedi bod yn ei le yn Ysgol Glancegin ym Maesgeirchen yr haf hwn ac mae nifer o blant wedi mynychu ynghyd â'u rhieni.

 

Dywedodd Beverley Fisher, Dietegydd Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn: "Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda thimau Ysgolion Iach lleol ac wedi hwyluso hyfforddiant maeth achrededig ar gyfer cynorthwywyr addysgu ac athrawon, ac wedi llunio llawer o gemau a gweithgareddau maeth addysgol i chwarae gyda'r plant yn y sesiynau Bwyd a Hwyl.

 

"Dros y gwyliau haf hir mae rhai teuluoedd yn cael trafferth fforddio neu gael mynediad at fwyd sy'n darparu diet iach ac efallai y bydd rhai plant yn teimlo'n unig ac yn colli allan ar y symbyliad deallus y mae'r ysgol yn ei ddarparu yn ystod y tymor. 

 

"Rwyf yn falch iawn o'r gwaith cydweithredol rhwng Ysgol Glancegin ac Adran Addysg Cyngor Gwynedd o ran eu cefnogaeth o'r cynllun sy'n helpu i bontio'r bwlch hwn yn ystod yr haf."

 

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd: "Rydym yn falch o arwain ar y cynllun cyffrous hwn yn Ysgol Glancegin ym Maesgeirchen. Dyma'r tro cyntaf i ni gynnig y math hwn o glwb gwyliau am ddim sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a bwyd iach i blant ac mae'n amlwg yn boblogaidd iawn ymysg teuluoedd yn yr ardal hon o Fangor.

 

"Mae'r cynllun hefyd wedi cynnwys sesiwn teulu wythnosol ble gall rhieni a brodyr a chwiorydd ymuno yn yr hwyl a mynychu sesiwn cinio. Mae'r prosiect wedi cael ei gefnogi'n ariannol gan y cyngor a Llywodraeth Cymru a byddwn yn ystyried sut gallwn ymestyn y model llwyddiannus hwn i ardaloedd eraill yn y dyfodol."

 

 

LLUN: Plant o Ysgol Glancegin yn mwynhau prydau iach yn ystod gwyliau'r haf drwy'r cynllun SHEP

 

Cyfeiriadau

Rhaglen Mesur Plant (2018  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/67795

Llywodraeth Cymru (2018)  https://gov.wales/statistics-and-research/households-below-average-income/?lang=cym