Croesawu adroddiad cadarnhaol ar wasanaethau plant Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 29/08/2018
arolygiaeth gofal

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy’n cadarnhau fod gan gwasanaethau plant yr awdurdod “gryfderau sylweddol”.

 

Mae’r adroddiad sy’n dilyn arolygiad manwl a gyflawnwyd gan yr AGC ym mis Mai eleni yn dweud fod gan Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd weithlu “ymroddedig a sefydlog”.

 

Noda’r adroddiad sy’n edrych mewn manylder ar waith Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd y Cyngor fod yna “arweinyddiaeth gref” ac fod “bwrdd rhianta corfforaethol yn awyddus i sicrhau canlyniadau da i blant sy'n derbyn gofal ac yn cael cymorth da gan bob rhan o'r cyngor”.

 

Meddai’r Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dilwyn Morgan: “Mae’r adroddiad annibynnol yma yn dangos yn glir fod sicrhau lles a diogelwch plant a theuluoedd Gwynedd wrth wraidd popeth yr ydym yn ei wneud.

 

"Er gwaethaf y pwysau hynod heriol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, rwy'n falch o'r ffaith bod Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd yn darparu gwasanaethau rhagorol i'n pobl ifanc a hoffwn ddiolch i'r holl staff am eu gwaith caled.

 

"Mae ymroddiad ein gweithlu i’w weld yn glir yn yr adroddiad gan amlygu bod staff ar bob lefel wedi ymrwymo i hyrwyddo'r canlyniadau gorau i blant a theuluoedd. Roedd yn braf gweld hefyd bod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn siarad yn gadarnhaol am y gefnogaeth a roddwyd iddynt gan y Cyngor.

 

"Rydym yn cydnabod bod lle i ddatblygu bob amser, ac rydym eisoes yn cymryd camau i ymateb i'r meysydd a amlinellir gan yr arolygwyr. Fel y mae adroddiad yr arolygwyr yn tynnu sylw ato, mae gennym weithlu ymrwymedig ac rydw i’n gwybod y byddant yn dal ati i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu'r gwasanaethau gorau posib i blant a theuluoedd Gwynedd."

 

Dywedodd Marian Parry Hughes, Pennaeth Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd: “Dyma adroddiad cadarnhaol y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono. Mae’n amlygu amryw o feysydd allweddol lle mae ein staff yn darparu gwasanaethau arbennig i blant a theuluoedd Gwynedd.

 

“Hoffem ddiolch i’r AGC am yr adroddiad ac rydym eisoes yn edrych i gryfhau y meysydd lle gellir datblygu ymhellach, fel y gallwn adeiladu ar ein llwyddiannau er budd plant mwyaf bregus Gwynedd.”

 

Roedd arolygiad yr AGC yn ystyried profiad a chynnydd plant ar ymylon gofal yng Ngwynedd, plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, a'r defnydd o faethu, gofal preswyl a lleoliadau y tu allan i'r ardal. Roedd arolygwyr AGC hefyd yn ystyried ymholiadau amddiffyn plant, camau amddiffyn brys a chynlluniau amddiffyn gofal a chymorth.

 

Mae copi llawn o adroddiad yr AGC ar gael ar eu gwefan: www.arolygiaethgofal.cymru