Cefnogaeth ariannol ar gael drwy Cronfa Cist Gymunedol Chwaraeon Gwynedd

Dyddiad: 22/08/2018
Cist Gymunedol-1

Mae Cronfa Cist Gymunedol Gwynedd wedi dyrannu cyfanswm o £12,203 i naw clwb chwaraeon yn y sir yn ddiweddar.

Mae grantiau Cist Gymunedol Gwynedd yn rhoi cymorth i glybiau a sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud a chwaraeon a gweithgaredd corfforol ledled y sir. Mae hyd at £1,500 o grant ar gael a £76,500  i ddyrannu i brosiectau yng Ngwynedd eleni.

Bydd yr arian grant mae’r Gist Gymunedol Gwynedd yn dyrannu, yn helpu i hybu clybiau a sefydliadau chwaraeon yn y sir ac i ddarparu gwell cyfleoedd chwaraeon i drigolion Gwynedd.

Does dim rhaid bod yn glwb chwaraeon i ymgeisio. Gall Neuaddau Cymunedol neu Bwyllgorau Lleol cyflwyno cais os ydynt am ddatblygu gweithgareddau corfforol yn eu cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Craig Ab Iago aelod cabinet Tai, Hamdden a Diwylliant ar Gyngor Gwynedd: “Pwrpas Cist Gymunedol Gwynedd ydy i gefnogi a hyrwyddo amrywiaeth o chwaraeon ym mhob rhan o’r sir. Fel Cyngor, rydym yn cydnabod pwysigrwydd a’r angen am glybiau a sefydliadau chwaraeon yn ein cymunedau, ac mae’n bwysig ein bod yn rhoi gymaint o gymorth a gallwn iddyn nhw i lwyddo. Mae’n hynod galonogol fod grantiau’r Gist Gymunedol yn parhau i fod o gymorth i nifer helaeth o glybiau a sefydliadau chwaraeon yng Ngwynedd.

“Byddwn yn annog unrhyw glwb neu sefydliad chwaraeon yng Ngwynedd sy’n credu eu bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan Gist Gymunedol Gwynedd i gyflwyno cais cyn gynted â phosibl. Gall grant o’r fath hon sicrhau datblygiad yn y cyfnod ariannol heriol hwn sydd ohoni."

Yng nghyfarfodydd diweddaraf Cist Gymunedol Gwynedd, rhannwyd grantiau i nifer o glybiau gan gynnwys:

-          Clwb Chwaraeon Cymunedol Dinas Bangor:  Derbyniwyd grant ar gyfer Addysg Hyfforddiant i Arweinydd Pêl-droed/Cymorth Cyntaf/Cwrs FAW ‘Safegurading  er mwyn cynyddu cymwysterau’r Arweinyddion I ddatblygu’r clwb                       ymhellach sydd gyda 550 o aelodau.

-          Clwb Marchogaeth Sir Gaernarfon: Cynigwyd y grant er mwyn galluogi’r clwb i brynu offer Dyfais Amseriad, sydd yn ddefnyddiol tra bod hyfforddiant a chystadleuaeth ei marchogwyr yn digwydd. Mae 50 o aelodau o fewn y clwb.

-          Clwb Pêl-rwyd Dinas Mawddwy: Grant wedi cymeradwyo ar gyfer talu ffioedd a chyrsiau addas tuag at gymwysterau  Addysg Hyfforddwyr ac offer i brynu Peli pêl-rwyd a Chit.

-          Clwb Bowlio Mat Byr Trefor:  Grant ar gyfer prynu offer bowlio a storfa.

-          Clwb Pêl-droed Mountain Rangers: Ail atgyfodi clwb pêl-droed oedd wedi cau o’r newydd yn creu timau pêl-droed  ieuenctid wahanol oedran. Roedd y grant tuag at gostau Addysg a chyrsiau hyfforddwyr a gwirfoddolwyr a llogi’r               neuadd i hyfforddi a phrynu offer.

-          Clwb Ardal Caernarfon Undeb Rygbi a Phêl droed: Cynigwyd grant ar gyfer Addysg a chyrsiau hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i godi cymwysterau hyfforddwyr y clwb. Llogi Neuadd am 4 mis i hyfforddi a phrynu peli rygbi newydd a                 cones er mwyn parhau i ddatblygu clwb llwyddiannus.

-          Mor Ladron:  Datblygu cymwysterau’ hyfforddwyr y clwb o Gaernarfon gan yrru 2 berson a’r Cwrs WRU Lefel1a marchnata cost o brintio posteri i’r clwb i ddal ati i ddatblygu’r clwb.

-          Clwb Pêl-rwyd Tywyn: Cefnogaeth ariannol i ddatblygu tîm Pêl-rwyd newydd. Bydd 3person yn mynychu ar gyrsiau Addysg Hyfforddwr a phrynu Cit ac offer pêl-rwyd.

-          Clwb Pêl-droed Talysarn Celts: Clwb llwyddiannus cymeradwyo’r cais ar gyfer Hyfforddiant pellach i’r hyfforddwyr, prynu offer, Cit a llogi cyfleusterau hyfforddi am 20 wythnos. Datblygiad o dîm newydd o fewn oedran newydd i’r                 clwb.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 6 Medi, gyda’r dyddiad cau nesaf wedi hynny ar 5 Tachwedd. Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno cyn hanner dydd. Gellir llenwi cais ar lein trwy fynd a’r safle we Chwaraeon Cymru www.chwaraeon.cymru (Cyllid-Grantiau-Cist Gymunedol) a chlicio ar ‘Ymgeisio ar-lein.

Am unrhyw wybodaeth arall  neu gyngor, cysylltwch â thîm Cist Gwynedd y Cyngor drwy e-bostio LAGO@gwynedd.llyw.cymru  neu ffoniwch 01286 679153.