Canlyniadau Lefel A ysgolion Gwynedd - 2018

Dyddiad: 16/08/2018
Lefel A

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir wrth i ganlyniadau Lefel A gael eu cyhoeddi heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae lle, unwaith eto, i ymfalchïo yn llwyddiant ein pobl ifanc. Mae’r myfyrwyr i’w llongyfarch am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad a charwn hefyd gyflwyno fy niolch diffuant i’r athrawon am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ac am baratoi’r myfyrwyr mor drylwyr ar gyfer yr arholiadau.

“Hoffwn ddymuno’r gorau i’n pobl ifanc wrth iddynt wneud dewisiadau ar gyfer y camau nesaf yn eu gyrfaoedd.”

Nododd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd ei fodlonrwydd gyda’r canlyniadau Lefel A yn ysgolion uwchradd Gwynedd.

Meddai: “Rwyf yn hynod o falch gyda chanlyniadau ysgolion Gwynedd eto eleni. Mae’r myfyrwyr a’u hathrawon i’w llongyfarch yn fawr ar eu llwyddiant.

“Mae’r ganran a enillodd raddau A*-E ar draws yr holl bynciau yn dda iawn unwaith eto eleni.  Mae’r ganran a enillodd raddau A neu well yn 22.8%, a’r ganran a enillodd A*-E yn 100% ar draws y mwyafrif o’r pynciau. Mae hyn yn galonogol ac yn adlewyrchu’r cyngor a’r cyfarwyddyd a ddarperir i’n pobl ifanc.

“Dymunaf ddiolch i’r ysgolion a’r athrawon am eu gwaith caled a’u proffesiynoldeb, y myfyrwyr am eu hymdrechion a’r rhieni am eu cefnogaeth gyson.”

Wrth nodi’r angen i drin yr ystadegau a ryddhawyd gyda gofal, yn enwedig mewn pynciau lle mae nifer yr ymgeiswyr yn fach, cyfeiriodd Garem Jackson at lwyddiant arbennig mewn pynciau unigol.

Ychwanegodd: “Er bod y niferoedd yn sefyll pynciau unigol yn amrywio’n sylweddol, mae’n bleser nodi bod canlyniadau yn dda iawn mewn Cymraeg, Ffiseg, Daearyddiaeth, Mathemateg, Mathemateg Bellach, Hanes, Cemeg a Chelf a Dylunio.

“Cyflwynwyd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru) ym mis Medi 2015 ac mae’n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch. Mae’n braf gweld canran uchel o ymgeiswyr yn cyflawni’r cymhwyster.”

Cyfeiriodd y Pennaeth Addysg hefyd at lwyddiant y disgyblion yn yr arholiadau Uwch Gyfrannol gan ddymuno yn dda iddynt wrth iddynt baratoi ar gyfer eu lefel A y flwyddyn nesaf.