Ar dy feic!

Dyddiad: 03/08/2018
adtrac1

Llongyfarchiadau i staff gwasanaeth ADTRAC y Cyngor sydd wedi cymryd rhan mewn taith feics noddedig o Gaernarfon tuag at Borthmadog ac yn ôl er budd Samariaid Cymru.

Cymrodd Sioned Wyn Evans, Bethan Eluned Jones a Amanda Jones ran yn y digwyddiad “Ar dy Feic” er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Samariaid ac hefyd i ddangos sut mae gwasanaeth ADTRAC y Cyngor yn gallu helpu pobl ifanc i wella eu llesiant.

Dywedodd Bethan, sy’n rheoli y prosiect ADTRAC: “Rydan ni yn ceisio annog pobl ifanc i wella eu iechyd ac i wella y ffordd mae’n nhw’n teimlo am fywyd  drwy ddefnyddio fframwaith 5 Ffordd at Les, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

“Y pump nod ydi i fod yn sylwgar, i gysylltu efo pobl eraill, i fod yn fywiog, i roi i bobl eraill ac i ddal ati i ddysgu. Rydan ni’n perswadio pobl ifanc i wneud pump peth syml bob diwrnod tuag at hyn.

“Roedd y dair ohonom yn meddwl y byddai taith feics noddedig yn ffordd berffaith i ddod â’r pump peth yma at ei gilydd. Roedd yn brofiad da iawn i gymryd rhan yn y daith a rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi llwyddo i’w wneud.”

Ychwanegodd Sioned: “Mae ADTRAC Gwynedd yn prosiect sy’n cael ei ariannu’n rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru er mwyn ysbrydoli datblygiad ymhlith pobl ifanc di-waith rhwng 16 a 24 oed yng Ngogledd Cymru.

“Pwrpas y prosiect yw cefnogi pobl ifanc yn ôl i waith, addysg, neu hyfforddiant. Rydym yn llunio rhaglen bwrpasol all gynnig cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant ynghyd â cefnogaeth i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd i berson ifanc.”

Mae tîm ADTRAC Gwynedd yn cynnig:

  • Cefnogaeth un i un;
  • Cynlluniau gweithredu personol;
  • Help i fagu hyder ac i oresgyn pethau sy’n dy rwystro pobl ifanc rhag symud ymlaen;
  • Help ym maes lles, yn cynnwys cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i rai sydd ag anghenion iechyd meddwl isel/cymedrol;
  • Cyfle i gael hyfforddiant;
  • Cefnogaeth i baratoi at waith.

Pwy mae ADTRAC Gwynedd gefnogi?

  • Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, sydd ddim mewn addysg na hyfforddiant, neu’n sy’n ddi-waith;
  • Ieuenctid sy’n byw yng ngogledd Cymru (ond ddim mewn ardal Cymuneda’n Gyntaf);
  • Rhai sy’n wynebu problemau sy’n eu rwystro rhag mynd ymlaen i gael addysg, swydd neu hyfforddiant.

Os ydych yn meddwl gall ADTRAC eich helpu chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, cysylltwch am sgwrs: TimADTRAC@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679600. Cysylltwch hefyd os hoffech gyfrannu at Samariaid Cymru. 

 

Llun: Chwith i dde –Bethan Eluned Jones, Sioned Wyn Evans ac Amanda Jones