Ymchwiliad gan swyddogion yn helpu i arwain at ddedfryd o garchar

Dyddiad: 09/08/2017
Tipio Talybont

Mae swyddogion o Wynedd wedi cyfrannu i ymchwiliad i gyfres o achosion difrifol o drosedd amgylcheddol, a arweiniodd at garcharu dau berson.

Bu aelodau o Dîm Gorfodaeth Stryd y Cyngor yn ymchwilio i achos o dipio sbwriel yn Nhalybont ger Bangor. Daethpwyd o hyd i oddeutu 50 llond sach o sbwriel wedi eu gadael mewn nant, oedd mewn peryg o lygru’r dŵr, o achosi llifogydd ac oedd o beryg i fywyd gwyllt.

Wedi edych ar y dystiolaeth yn fwy manwl, roedd y swyddogion yn gweld fod cysylltiad ag ardal Bae Colwyn. Bu Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth efo Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Chynghorau Conwy a Sir Ddinbych ar yr achos, a ffeindiwyd fod patrwm o’r un math o achosion ar draws y rhanbarth. 

Cafwyd achosion cysylltiedig mewn ardaloedd fel Llyn Brennig, Abergele, Dinbych a Bae Colwyn ble cafwyd nwyddau tŷ fel hen oergellau a matresi wedi eu tipio ar dir agored yng nghefn gwlad.

Arweiniodd y gwaith diwyd hyn at arestio a chyhuddo Conor Greenwood, 23, gynt o Brestatyn ond bellach o Plymouth, a Paul Parry, 26, o Berth y Glyd, Hen Golwyn am droseddau amgylcheddol. Fe’u cafwyd yn euog yn Llys Ynadon Llandudno a dedfrydwyd y ddau i 40 wythnos o garchar ac ataliwyd y ddau rhag gyrru am 16 mis. Cafwyd gorchmyniad gan y llys hefyd fod fan yn cael ei gymryd fel rhan o’r ddirwy yn erbyn y ddau.  

Clywodd y llys fod y ddau ddyn wedi bod yn rhedeg cwmni gwastraff ac yn codi tal ar aelodau o’r cyhoedd i glirio eiddo. Ond yn lle cael gwared o’r gwastraff mewn ffordd gyfrifol a chyfreithlon, roedd y ddau yn ei daflu ar ochr y ffordd neu mewn caeau mewn ardaloedd gwledig, gan beryglu’r amgylchedd naturiol a byddai’n rhaid i’r awdurdodau lleol ei glirio.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae’r canlyniad yma yn dangos fod rhannu gwybodaeth a cydweithio agos rhwng Taclo Tipio Cymru a’r holl bartneriaid eraill, heb os, yn arwain at ganlyniadau da. Roedd y ddedfryd o gyfnod mewn carchar am yr amrywiol droseddau hyn yn rybydd i eraill sy’n meddwl y gallan nhw daflu gwastraff mewn ffordd anghyfreithlon yma yng Ngogledd Cymru.”

Gall pobl sy’n byw yng Ngwynedd sy’n gweld sbwriel adrodd y mater drwy wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Adrodd am broblem’ neu ffonio 01766 771000.

Yn ôl Taclo Tipio Cymru, gwastraff tŷ yw dwy ran o dair o’r holl wastraff sy’n cael ei daflu’n anghyfreithlon. Os ydi’r awdurdodau yn ffeindio fod eich gwastraff chi wedi ei cael ei dipio yn anghyfreithlon mae posibilrwydd y byddwch yn wynebu dirwy hyd at £5,000. Mae cyfrifoldeb ar bob un o drigolion y sir i wneud yn siŵr fod ein gwastraff yn cael ei waredu yn y ffordd gywir.

 

Os ydych yn cyflogi masnachwr i gael gwared o’ch gwastraff, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn iddo/iddi i ble maent yn mynd a’r gwastraff a gofynnwch i weld eu trwydded cario gwastraff (gallwch wirio eu trwydded drwy fynd i www.flytippingactionwales.org/cy)