Trigolion Tremadog a phartneriaid amgylcheddol yn dod ynghyd

Dyddiad: 08/08/2017
Isgraig

Mae nifer o grwpiau lleol wedi ymuno gyda thrigolion stad Isgraig yn Nhremadog fel rhan o ddiwrnod clirio i wella safon yr amgylchedd leol.

Roedd y diwrnod a drefnwyd gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd hefyd yn anelu at atal problemau tipio slei bach yn yr ardal. Roedd y partneriaid eraill a fu’n rhan o’r diwrnod yn cynnwys Cadwch Gymru’n Daclus a thimau Gwastraff ac Ailgylchu a Threfi Taclus Cyngor Gwynedd.

Roedd yr ymgyrch yn un o nifer o ddiwrnodau tebyg a drefnwyd gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd a’i bartneriaid dros y blynyddoedd i alluogi trigolion i gael gwared ar eitemau swmpus fel hen feiciau, gwlâu a hen beiriannau golchi, mewn modd hwylus. Mae eitemau fel yma yn gallu bod yn broblem weledol gan eu bod  yn sefyll am fisoedd, neu mae rhai yn eu cymryd am ffi ac yn eu gwaredu yn anghyfreithlon ar safleoedd diarffordd lleol. Mae costau gwaredu cyfreithiol y fath eitemau wedyn yn arwain at gostau diangen i dirfeddianwyr  neu’r Cyngor.

Meddai Warden Cymunedol Cartrefi Cymunedol Gwynedd John Glyn Jones: “Fe gawson ni ddiwrnod llwyddiannus iawn gyda’r trigolion yn llenwi tair sgip a phum llond fan o eitemau i’w hailgylchu yn y ganolfan ailgylchu. Hoffwn ddiolch i’r trigolion lleol am ddefnyddio’r gwasanaeth ac i’n partneriaid am helpu i wneud y diwrnod yn llwyddiant. Rydan ni’n gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn helpu i gadw’r ardal yn lan a thaclus.”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Griffiths: “Llongyfarchiadau i’r gwirfoddolwyr, trigolion a swyddogion sy’n gysylltiedig â’r diwrnod glanhau llwyddiannus yma yn ardal Isgraig yn Nhremadog. Mae’r prosiect hwn yn amlygu’r angen i warchod yr amgylchedd lleol trwy waredu ac ailgylchu gwastraff mewn modd cyfrifol. Fe waredwyd gryn dipyn o nwyddau trydan, dodrefn a hen feiciau o’r safle, felly’n osgoi’r posibilrwydd ohonyn nhw yn diweddu fel ffigurau tipio anghyfreithlon.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gwynedd lleol, Alwyn Gruffydd: “Mae’n dda gweld bod yr amryw asiantaethau lleol yn cydweithio gyda’r ymgyrch atal tipio hon. Mae prosiectau o’r fath yn gwneud hi tipyn haws i drigolion Isgraig gwaredu a’u heitemau diangen mawr, ynghyd a lleihau’r posibilrwydd o’r eitemau yma yn diweddu eu taith wedi dympio yn ein cefn gwlad gan gontractwyr anghyfrifol.”

Mae uchafswm dirwy am dipio slei bach yn gallu bod hyd at £50,000, neu hyd yn oed carcharu. I adrodd am achos o dipio slei bach yn gwbl gyfrinachol, cysylltwch gyda thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar ebost gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru, cysylltwch gyda’r Cyngor arlein www.gwynedd.llyw.cymru “Adrodd Problem” neu ffonio 01766 771000.

Mae cynllun Trefi Taclus Gwynedd yn cael ei ariannu drwy grant gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu i wella'r amgylchedd lleol.