Plant Bangor yn codi sbwriel er budd achos da

Dyddiad: 03/08/2017
EnfysMaesgeirchen

Mae aelodau o grwp Enfys (Rainbows) ym Maesgeirchen wedi bod yn brysur yn cymryd rhan mewn ymgyrch i godi sbwriel er budd elusen rhwng Ysgol Glan Cegin a Phorth Penrhyn ym Mangor.

Er y tywydd poeth, roedd y grwp o enethod rhwng pump a saith oed wrthi’n ddiwyd yn casglu bagiau o sbwriel ar hyd y daith. Cafodd y genethod ddiod a bisgedi ym Mhorth Penrhyn fel diolch am eu hymdrechion.

Roedd yr ymgyrch yn rhan o ymdrechion i godi arian er budd elusen Plant gyda Chancr DU (Children with Cancer UK).

Dywedodd arweinydd grwp Enfys Maesgeirchen, Angela Baird: “Roeddem yn meddwl y byddai’n syniad gwych i godi arian i’r elusen trwy fynd a’r genod i hel sbwriel a gwneud gweithgareddau eraill i hel arian.

“Roedd y genod yn awyddus iawn i gymryd rhan ac yn deall ei bod yn bwysig i feddwl am bobl eraill a chael amgylchedd glan, taclus a diogel. Gwnaethom wahaniaeth gyda’n hymdrechion, ynghyd a chael hwyl ar hyd y ffordd.”

Meddai’r cynghorwyr lleol Nigel Pickavance a Dylan Fernley mewn datganiad ar y cyd: “Rydym yn hynod falch a hapus gyda llwyddiant y grwp Enfys yn hel sbwriel ym Maesgeirchen ac at achos da iawn hefyd. Maent yn esiampl i ni gyd o sut y dylem fod yn gyfrifol gyda’n sbwriel ac i’w rhoi yn y bin neu fynd a fo adref a’i ailgylchu. Llongyfarchiadau i’r genod a’u harweinyddion.”

Ychwanegodd Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Mae’n wych gweld ein dinasyddion ieuengaf dangos i ni gyd beth y dylem wneud gyda’n sbwriel. Diolch yn fawr iawn i’w harweinyddion, sydd yn amlwg i’r dychymyg a’r fenter i dywys y genod mewn egwyddorion iach o ddinasyddiaeth gyfrifol ac am godi arian at achos teilwng hefyd. Llongyfarchiadau!”

Darparwyd yr offer casglu sbwriel gan gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n anelu at wella’r amgylchedd leol.

 Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os y byddech chi’n hoffi cychwyn grwp cymunedol, cysylltwch gyda’r tîm ar  01766 771000 neu ebostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru i ofyn am becyn cymunedol.