Parc Padarn yn sicrhau gwobr y Faner Werdd unwaith eto

Dyddiad: 14/08/2017
BanerWerddParcPadarn

Mae Parc Gwledig Padarn yn Llanberis wedi derbyn gwobr y Faner Werdd eto eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae’r Parc Gwledig, sydd dan reolaeth Cyngor Gwynedd ymhlith 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru sydd wedi cyrraedd y safon uchel sydd ei angen i sicrhau gwobr y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.

Wedi ei leoli mewn 800 acer yn Llanberis, mae Parc Gwledig Padarn yn cynnig croeso a chyfle i drigolion Gwynedd ac ymwelwyr fwynhau golygfeydd trawiadol, o Lyn Padarn i Gastell Dolbadarn a mynyddoedd Eryri.

Mae’r parc yn gartref i lu o atyniadau sy’n cynnwys Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd ysbyty yn y 19eg Ganrif, rheilffordd Llyn Padarn, cwrs rhaffau ac ysgolion antur i blant ac oedolion, canolfan chwaraeon dŵr Padarn gyda’r Amgueddfa Lechi Cenedlaethol hefyd wedi ei leoli gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd, Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’n wych gweld bod Parc Padarn wedi ennill cydnabyddiaeth y faner werdd unwaith eto eleni. Mae’r wobr genedlaethol hon yn tanlinellu’r ffaith fod Parc Padarn yn lleoliad o safon y gall pawb fwynhau.

 “Mae sicrhau’r statws yma sy’n cael ei osod gan gorff annibynnol yn cydnabod ymroddiad a gwaith caled staff y parc – yn sicr mae’n amlygu’r ffaith fod Parc  Padarn yn yn cynnig croeso cynnes ac yn barc sydd yn cael ei reoli’n llwyddiannus er budd y gymuned leol.”

Caiff cynllun Gwobr y Faner Werdd ei gyflwyno yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â’r safleoedd sy’n gwneud cais a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Meddai Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â rhoi pobl mewn cysylltiad â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Mae'n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus gynnal y cynllun yng Nghymru am ein bod yn gwybod y gall cael amgylchedd o ansawdd da gael effaith fawr ar ein cymunedau, ein hiechyd a’n lles a’r economi.

“Hoffwn longyfarch Parc Padarn a diolch i bawb wnaeth weithio’n ddiflino i gynnal y safonau y mae Gwobr y Faner Werdd yn galw amdanynt. Rwyf yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored ac archwilio’r ystod amrywiol o gyfleusterau rhagorol sydd ar drothwy ein drws.”

Mae Parc Gwledig Padarn yn agored yn ddyddiol drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Barc Gwledig Padarn neu barciau eraill dan reolaeth Cyngor Gwynedd, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Hamdden, Parciau a Digwyddiadau’ ar y dudalen gartref.