DementiaGo - Dewch i ddawnsio efo seren 'Strictly Come Dancing'

Dyddiad: 03/08/2017
DementiaGo
Fel rhan o raglen gweithgareddau corfforol DementiaGo i bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr, mae Cyngor Gwynedd yn cynnig prynhawn o hwyl a dawns yng nghwmni un o sêr rhaglen teledu boblogaidd ‘Strictly Come Dancing’.

Mae rhaglen wythnosol DementiaGo sy'n cael ei rhedeg mewn pump o ganolfannau hamdden y Cyngor yn darparu dosbarthiadau’n cynnwys ymarferion sy'n helpu i wella stamina, cryfder, cydbwysedd a chydsymud. Mae cyfle hefyd i rheini sy’n mynychu i gymryd rhan mewn gemau fel Boccia - math o fowlio eistedd a thennis bwrdd, ac yn bwysicaf oll yw bod pob dosbarth yn gorffen gyda phaned a sgwrs.

Mae Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo yn dweud 'Yn aml, pan fydd pobl yn cael diagnosis o ddementia yn colli hyder ac yn rhoi'r gorau i gymryd rhan mewn gweithgareddau y maent wedi eu mwynhau unwaith, gall hyn arwain at unigedd ac unigrwydd. Gall hyn hefyd fod yn berthnasol i ofalwyr sydd yn ymdrechu i ddygymod gyda’r sefyllfa a’r straen. Fodd bynnag, gydag ychydig o gefnogaeth a dechrau’r dosbarthiadau yma yn eu cymuned, mae’r cyfle yna iddynt ddal i gymryd rhan ac nid yn unig yn elwa o'r ymarfer, ond hefyd yr elfen gymdeithasol.'

Fel rhan o'r prosiect mae Emma yn awyddus i drefnu digwyddiadau arbennig rheolaidd, er mwyn cael pobl o bob rhan o'r sir at ei gilydd ar gyfer diwrnodau actif allan. Un digwyddiad o'r fath sydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ym Mhorthmadog am 14:00 ar ddydd Gwener, 11 Awst ydi prynhawn o ddawnsio gyda Russel Grant, seren rhaglen y BBC ‘Strictly Come Dancing’.

Dywedodd Russel: “Mi fyddai’n dangos i bobl y camau sylfaenol ar gyfer samba, salsa a cha cha fel nes i ddysgu gan fy mhartner Strictly Come Dancing, Flavia Cacace. Ond rydan ni’n ddigon hapus i chi godi a gwneud eich peth eich hun! Bydd yn ddiwrnod ar gyfer dawnsio, canu, chwerthin a rhannu atgofion. Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gynnal ar yr hyn a fyddai wedi bod yn benblwydd 121eg fy Nanny Alice – mi wnaeth hi farw gydag Alzheimers pan oedd hi’n 99 oed a 6 mis. Dan ni’n gaddo diwrnod o gariad a llawenydd.”

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion Hamdden: “Rydan ni’n falch iawn fod nifer o ganolfannau hamdden y Cyngor yn cynnig y sesiynau DementiaGo poblogaidd yma. Nid yn unig maen nhw’n rhoi cyfle i bobl sy’n byw gyda dementia ynghyd a’u gofalwyr gael bod allan ac yn gwneud ymarfer corff, ond mae hefyd yn rhoi siawns i fwynhau, cymdeithasu a thrafod gyda chyfeillion. Rydw i’n siŵr y bydd y prynhawn arbennig yma yn llawn hwyl – a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i fynd amdani.”

Mae’r digwyddiad Dawnsio DementiaGo yn agored i bawb, gyda chost o £2 y person a fydd yn cael ei roi i Alzheimer Research UK. Mae'r caffi Bywyd Da yn y ganolfan hamdden wedi cytuno'n garedig iawn i ddarparu te a chacen ar ddiwedd y dawnsio a bydd adloniant pellach yn cael ei ddarparu gan grŵp canu ac iwcalili yr U3A.

Am ragor o wybodaeth, neu i roi gwybod i ni os y byddech yn hoffi dod draw, cysylltwch gyda Emma Quaeck ar : 01766 512711.