Canlyniadau TGAU Gwynedd 2017

Dyddiad: 24/08/2017
TGAU-GCSE

 Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch disgyblion y sir ar lwyddiant eu canlyniadau TGAU. Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

“Mae’r rhain yn ganlyniadau da iawn; mae’r disgyblion i’w llongyfarch yn fawr. Rydym yn awyddus i weld pob un o’n pobl ifanc yn llwyddo. Hoffwn ddiolch i’r athrawon am eu gwaith caled a chyson trwy gydol y flwyddyn.”

Wrth longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant, dywedodd Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae canlyniadau TGAU yn dda iawn eleni ac yn dyst i ymroddiad ein pobl ifanc. Llongyfarchiadau iddynt am eu gwaith caled a’u llwyddiant.

“Rwyf yn falch o allu adrodd bod y ganran sydd wedi llwyddo i ennill graddau A*-G yn 98.5%, sydd yn dda iawn ac yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 96.9%. Mae hyn yn adlewyrchu’r pwyslais a roddir yn ysgolion Gwynedd ar gynhwysiad, cyfle cyfartal a llwyddiant disgyblion fel unigolion.

“Mae’r ganran a enillodd raddau A*-C [65.9%] yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol [62.8%]. Mae’r graddau A ac A* [21.3%] hefyd yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol [17.9%]. Gallwn fod yn falch iawn o’r canlyniadau yma.”

Wrth nodi’r angen i drin ystadegau gyda gofal, yn enwedig mewn pynciau lle'r oedd nifer yr ymgeiswyr yn fach, cyfeiriodd Garem Jackson at ganlyniadau mewn rhai pynciau unigol.

Meddai: “Mae’r canlyniadau yn dda mewn nifer o bynciau ond mae nifer yr ymgeiswyr a’r ganran A*-C yn dda mewn Cymraeg, Bywydeg, Cemeg, Ffiseg, Ffrangeg, Hanes, Cerdd ac Addysg Gorfforol.

“Mae newid sylweddol wedi bod yn nhrefniadau rhai pynciau megis Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg–Rhifedd, ac mae’r canlyniadau cenedlaethol yn is eleni. Fodd bynnag rwyf yn hynod o falch bod canlyniadau Gwynedd yn y pynciau hyn rhwng 3% a 5% yn uwch na’r canlyniadau cenedlaethol.

“Pleser hefyd yw cael nodi bod llawer o’n pobl ifanc wedi cael llwyddiant mewn pynciau galwedigaethol.”