Buddsoddiad o dros filiwn yn ysgolion Gwynedd

Dyddiad: 11/08/2017
YsgolSchool

Bydd Cyngor Gwynedd yn buddsoddi mwy na miliwn o bunnau yn uwchraddio cyflwr ysgolion y sir dros y misoedd nesaf.

Mae Gwasanaeth Eiddo’r Cyngor yn manteisio ar gyfnod y gwyliau haf er mwyn gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith uwchraddio, fydd yn golygu buddsoddiad o £1,037,000 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ym mhob rhan o’r sir.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion eiddo:

“Rydw i’n hynod falch ein bod yn buddsoddi yn adeiladau ysgolion y sir dros y misoedd nesaf, ac rydw i’n hyderus y bydd y disgyblion, eu rhieni, athrawon a llywodraethwyr yr ysgolion yma’n elwa o’r gwelliannau. Bydd y gwaith yn sicrhau y bydd ein hysgolion yn lefydd llawer brafiach i weithio ac i ddysgu ynddynt.

“Mae’r rhaglen waith wedi bod yn hynod lwyddiannus i wella cyflwr adeiladau ysgolion y sir dros y blynyddoedd diweddar ac unwaith eto eleni bydd y gwaith yn cael effaith gadarnhaol. Mae pob math o dasgau ar y gweill, er enghraifft gosod ffenestri newydd, uwchraddio ceginau ac ail-doi.

“Fel Cyngor, rydan ni wastad yn rhoi pwyslais mawr ar leihau costau drwy arbed ynni. Felly unwaith eto byddwn yn edrych yn ofalus ar ffyrdd o wella insiwleiddio ein hysgolion ac ar wneud ein systemau gwresogi mor effeithlon a phosib.”

Mae’r amrywiol waith sy’n cael ei gynnal yn gwahanol ysgolion Gwynedd yn cynnwys:

 Ardal Arfon

 • Ysgol y Gelli, Caernarfon – Uwchraddio system dŵr poeth yr ysgol, gosod drysau newydd, adnewyddu’r pibellau draenio.
 • Ysgol Dolbadarn, Llanberis – Rhoi gorchudd newydd ar y to fflat, ail-blastro.
 • Ysgol Tryfan, Bangor – Gwella’r ffens allanol.
 • Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda – Uwchraddio’r toiledau, uwchraddio wyneb y waliau allanol.
 • Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes – Gosod ffenestri a drysau uPVC newydd, gwaith cynnal a chadw ar y parapet, gwaith ail-wifrio a gosod rhai goleuadau newydd; adnewyddu waliau allanol yr ysgol.
 • Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon – Gosod ffenestri newydd.

 

Ardal Dwyfor

 • Ysgol Tudweiliog – Ail-wifrio’r adeilad.
 • Ysgol Cymerau, Pwllheli – Gwaith ar y to fflat.
 • Ysgol Treferthyr, Criccieth – Gosod boiler newydd.
 • Ysgol Pont-y-Gof, Botwnnog – Adnewyddu’r systemau trydanol.
 • Ysgol Eifionydd, Porthmadog – Uwchraddio’r gorchudd ar y to fflat, adolygu’r traeniau i weld os oes angen eu huwchraddio.
 • Ysgol Botwnnog – Uwchraddio’r to.
 • Ysgol yr Eifl, Trefor – Adnewyddu’r toiledau.

 

Ardal Meirionnydd

 • Ysgol y Traeth, Abermaw – Uwchraddio’r gegin a gosod system awyru newydd ynddi, trwsio’r to.
 • Ysgol Ardudwy, Harlech – Adnewyddu to fflat, gosod teils llawr newydd.
 • Ysgol Talsarnau - Gosod larymau tân newydd.
 • Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch – Gosod ffenestri newydd.