Balchder cymunedol gan grŵp genethod o Ddolgellau

Dyddiad: 15/08/2017
Marian Dolgellau

Fe fuodd 17 o aelodau grŵp y Brownies a saith o gymorthyddion yn casglu sbwriel ar y Marian ac ardaloedd cyfagos Dolgellau. Roedd y digwyddiad yma yn dilyn casgliad sbwriel arall diweddar a chan fod y plant wedi ei fwynhau gymaint, penderfynodd y trefnwyr fynd ati i gynnal sesiwn pellach.

Cafodd cyfanswm o 20 bag o sbwriel ei gasglu a’i symud yn ddiweddarach gan Dîm Glanhau Strydoedd Cyngor Gwynedd. Roedd yno ddiod a bisgedi yn y pafiliwn i’r plant fel gwobr am eu hymdrech, ynghyd â llawer o ganmoliaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd lleol, Linda Morgan sydd hefyd yn Llysgennad i’r Geidiaid ym Meirionnydd a helpodd yn ystod y bore: “Roedd hi’n wych dod a phawb at ei gilydd i wella ein hamgylchedd lleol. Roedd y balchder cymunedol yn amlwg iawn gan y plant i gyd, y gwirfoddolwyr a’r arweinyddion a oedd yn cymryd rhan yn clirio’r rhan brydferth yma o’r dref.

“Ar ran y rhieni, hoffwn ddiolch i’r arweinyddion a'r gwirfoddolwyr, a hefyd June Jones am drefnu’r digwyddiad. Diolch hefyd i Drefi Taclus am gyflenwi offer ac i Gyngor Gwynedd am gael gwared â’r bagiau.”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith: “Dyma esiampl arall o falchder cymunedol lleol ar waith. Mae’n amlwg fod grŵp Brownies Dolgellau wedi ymrwymo i wella eu hamgylchedd lleol ac mae eu brwdfrydedd yn glir i’w weld.”

Ychwanegodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale: “Mae’n wych gweld brwdfrydedd o’r fath am lanhau y rhan hardd yma o Ddolgellau. Mae’r Brownies yn amlwg eisiau cadw eu tref yn daclus a da iawn nhw am hynny. Mae’n esiampl aruthrol o falchder cymunedol gan rai o’n preswylwyr ieuengaf. Mae Trefi Taclus yn falch o gefnogi’r Brownies gyda'u hymdrech arbennig.”

Cafodd yr offer ar gyfer casgliad sbwriel y Brownies ei gyflenwi gan gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd yn cael ei ariannu trwy grant Llywodraeth Cymru sydd yn anelu i arfogi cymunedau i wella eu hamgylchedd lleol.

Gallai unrhyw un sydd yn cael eu canfod yn euog o daflu sbwriel mewn unrhyw fan cyhoeddus wynebu gwŷr llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw enghreifftiau o daflu sbwriel, cysylltwch â Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych yn awyddus dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch â’r tîm ar 01766 771000 neu anfon e-bost i mailto:trefitaclus@gwynedd.llyw.cymruos byddech yn dymuno derbyn pecyn cymunedol.