Ail-agor pont droed yn Ninas Mawddwy

Dyddiad: 09/08/2017
Pont

Mae pont droed poblogaidd dros afon Dyfi yn Ninas Mawddwy wedi ail-agor ar ôl iddo orfod cau dwy flynedd yn ôl oherwydd pryderon am ei gyflwr.

Mae’r pont Dolybont newydd sydd wedi ei lleoli yn agos at ganol y pentref yn golygu ail-gysylltu gyda nifer o lwybrau poblogaidd yn yr ardal.

Fe gafodd y gwaith ar y bont newydd ei gwblhau mewn dau gymal – gosod piler newydd nol yn yr hydref y llynedd cyn y tywydd gaeafol, ac yna eleni mae’r gwaith o osod y bont newydd ei hun sydd wedi ei greu gan y cwmni gwaith haearn Brunswick o Gaernarfon wedi ei gwblhau.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar lwybrau troed:

“Rydan ni’n falch iawn gweld y bont Dolybont newydd yn agor yn swyddogol. Mae’n gyswllt pwysig i nifer o lwybrau troed poblogaidd yn ardal Dinas Mawddwy.

“Mae'n adnodd lleol pwysig sydd wedi’i leoli o fewn ychydig iawn i ganol y pentref. Mae ymrwymiad lleol Cyngor Cymuned Maddwy a chwmni cymunedol Nod Glas Cyf wedi bod yn allweddol i wireddu'r prosiect a hoffwn ddiolch iddyn nhw ac i swyddogion y Cyngor a phawb fu ynghlwm a’r gwaith o sicrhau ail-agor y bont.”

Meddai’r Cynghorydd Sir lleol, John Pughe Roberts: “Mae pawb yn yr ardal yn hynod falch o weld y bont newydd wedi agor. Mae'r bont yn cysylltu â nifer o lwybrau yn yr ardal – ac mae hynny yn sicr o fudd i drigolion lleol, yn ogystal ag ymwelwyr â'r ardal sy’n awyddus i fwynhau’r amgylchedd arbennig sydd gennym yn lleol. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd ail-agor y bont yn rhoi hwb i'r economi leol.”

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Gwynedd yn adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Gwynedd ac yn awyddus i glywed barn trigolion. Mae’r holiadur ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/holiadurhawliautramwy neu mae copiau papur ar gael o Siopau Gwynedd (Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli), llyfrgelloedd a’r canolfannau hamdden. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 1 Medi 2017.

Mae’r bont Dolybont newydd wedi cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd, grant Gwella Hawliau Tramwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cymuned Mawddwy a Chwmni Nod Glas.