Annog trigolion Gwynedd i gadw'n glir o waredu sbwriel yn anghyfreithlon

Dyddiad: 28/04/2020
Tipio

Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi ymgyrch Cymru-gyfan yn annog trigolion i reoli eu sbwriel yn gyfrifol er mwyn osgoi achosion o dipio slei bach.

Mae’r ymgyrch Taclo Tipio Cymru yn annog trigolion i fod yn wyliadwrus wrth dderbyn cynigion gan unigolion a ymddengys yn fusnesau gwaredu gwastraff cyfreithlon ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod y Coronafeirws.

Tra bod awdurdodau lleol wedi derbyn cynnydd o adroddiadau o dipio slei-bach yn eu hardaloedd lleol dros yr wythnosau diwethaf, mae’r ffigyrau yng Ngwynedd yn dangos ar hyn o bryd fod llai o achosion nag adeg yma’r llynedd.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Hoffwn ddiolch i bobl Gwynedd am eu hymdrechion i sicrhau ein bod yn cadw’n cymunedau yn lân a thaclus. Yn wahanol i ardaloedd eraill yn y wlad, dydyn ni heb weld cynnydd mewn tipio slei bach yma yng Ngwynedd, ac rydym yn amlwg yn eiddgar i weld hyn yn parhau.

“Mae ein timau gwastraff yn gwneud gwaith arwrol yn cynnal gwasanaethau allweddol ar draws y sir. Byddai tipio slei bach yn gosod straen ychwanegol ar ein timau, a byddem yn sicr yn gallu gwneud hen hebddo.

“Fe fyddwn hefyd yn annog preswylwyr i wneud defnydd llawn o’r gwasanaeth ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol, yn ogystal â’r gwasanaeth gwastraff gardd y gellir talu amdano sydd ar gael bob pythefnos. Os oes gennych eitemau na ellir eu hailgylchu neu eu compostio, plîs gwaredwch â nhw yn y bin gwyrdd.

“Fe fyddwn hefyd yn annog i breswylwyr ddefnyddio’r ApGwynedd neu ein gwefan i adrodd am unrhyw achosion o dipio slei bach maent yn dod ar eu traws wrth wneud eu hymarfer corff dyddiol, fel y gallwn ni fynd i’r afael â’r mater, ac i ni allu cael darlun cywir o’r sefyllfa ar draws y sir wrth symud ymlaen.”

Mae’r rhybudd yn dilyn poendod gan awdurdodau lleol am y nifer o bobl sy’n cynnig gwasanaeth gwaredu sbwriel anghyfreithlon mewn grwpiau cymunedol fel y rhai ceir ar Facebook, a phryderon eu bod wedi dod yn fwy amlwg ers cynyddu’r cyfyngiadau pellhau cymdeithasol yng Nghymru fel rhan o’r ymdrech genedlaethol yn erbyn Coronafeirws. Mae’r unigolion hyn yn aml yn gwaredu’r gwastraff yn anghyfreithlon mewn caeau, ar ochrau ffyrdd ac ar hyd lonydd cefn-gwlad.

Tra bo nifer o bobl yn lleihau’r nifer o wastraff maent yn ei gynhyrchu ac yn ei waredu’n gywir yn barod, mae trigolion yn cael eu hatgoffa fod ganddynt gyfrifoldeb cyfreithiol i wirio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru fod y person a ddefnyddir i waredu â’r gwastraff o’u cartref yn gludwr gwastraff cofrestredig - yn enwedig yn y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol.

Ychwanegodd y Cynghorydd Wager: “Rydym yn ymwybodol o achosion lle bo unigolion yn cynnig i waredu gwastraff yn anghyfreithlon ac yn defnyddio’r Coronafeirws fel cyfle i wneud arian. Dylai preswylwyr sydd yn trefnu i ddefnyddio gwasanaethau o’r fath ofyn i'r cwmnïau i weld eu trwydded cludo gwastraff, i dderbyn derbynneb a chael gwybod ymhle fydd eu gwastraff yn cael ei waredu.

“Rydym yn deall fod preswylwyr am fod yn rhwystredig fod y canolfannau ailgylchu wedi cau ar hyn o bryd ond gofynnwn yn garedig i bobl fod yn amyneddgar. Rydym mewn cyfnod nad ydym weld ei debyg ac fel awdurdod rydym yn gwneud ein gorau i alluogi ein bod yn canfod y cydbwysedd gorau posib rhwng cynnal gwasanaethau sydd bwysig i’n preswylwyr, dilyn canllawiau’r llywodraeth o ran teithio angenrheidiol a phellhau cymdeithasol.”

Os yw swyddog gorfodaeth gwastraff yn gallu tracio’r gwastraff yn ôl i ddeiliad y tŷ na wnaeth gwirio’n briodol eu bod yn gludwyr gwastraff cofrestredig, maent mewn risg o ddirwy ddiderfyn ac erlyniad. Gall awdurdodau lleol ar draws Cymru hefyd gyflwyno hysbysiad cosb benodedig o £300 yn hytrach nag erlyniad. 

Mae rhestr o gludwyr gwastraff cofrestredig y dylid eu defnyddio i gynnal o wiriadau hanfodol yma ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn cefnogi neges gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn annog preswylwyr osgoi llosgi gwastraff dros ben yn eu gerddi. Mae gwastraff sbwriel yn ddifrifol o beryg ac fe allant fynd allan o reolaeth yn gyflym iawn - gan achosi difrod i eiddo, anaf neu hyd yn oed marwolaeth.

Eglura Tim Owen, Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Os ydych chi’n dewis dympio’ch sbwriel fe fyddech chi’n medru bod yn cynnal y tân ac o ganlyniad yn dewis cyfrannu at drasiedi.

“Plîs cymerwch gyfrifoldeb a sicrhewch fod eich gwastraff yn cael ei waredu’n gywir. Gall un neu ddau o fagiau sbwriel neu ddarn o ddodrefn wedi ei adael denu mwy - mae hyn yn gost i ni gyd, yn draul ar adnoddau’r gwasanaethau brys, difrod amgylcheddol, colli bywyd gwyllt a siawns o golli eiddo yn ogystal â bywydau yn ystod cyfnod o argyfwng cenedlaethol.

“Hoffwn atgoffa preswylwyr fod ganddynt gyfrifoldeb cyfreithiol i gymryd pob cam rhesymol i wneud yn siŵr fod eu gwastraff yn cael ei waredu’n iawn. Rydym yn argymell y dylid defnyddio cludwr gwastraff cofrestredig bob amser a gofyn am gawlen, trwydded neu dystysgrif eithrio.

“Rydym hefyd yn annog i’r cyhoedd osgoi cael eu temtio i losgi gwastraff gardd a’r cartref yn y cyfnod yma – fe all rhywbeth a fwriadwyd yn dân bach neu hwyl fach ddiniwed, ledaenu’n sydyn i fod allan o reolaeth. Plîs cymrych gyfrifoldeb - peidiwch cynnal y tân.”

Mae tipio slei bach yn drosedd ddifrifol. Gall achosi niwed sylweddol i’r amgylchedd, yr economi ac ardaloedd lleol - gyda’r canlyniadau o hyd at £50,000 o ddirwy neu 12 mis o garchariad i’r troseddwr.

Am fwy o wybodaeth ar ffyrdd i reoli eich gwastraff yn ddiogel, cyfreithlon a chyfrifol yn ystod cyfnod y Coronafeirws, rwch i www.flytippingactionwales.org/cy , neu ddilyn @FtAW ar Twitter neu chwilio am @FtAWales ar Facebook.

I adrodd ar unrhyw achos o dipio slei bach yng Ngwynedd, ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru  a chliciwch ar ‘Adrodd Problem’ ar y dudalen gartref. Neu fe allwch gysylltu gyda thîm gorfodaeth stryd y Cyngor yn uniongyrchol drwy e-bostio gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

LLUN: Tra nad oes cynnydd wedi bod yng Ngwynedd o achosion o dipio slei bach, mae’r Cyngor yn annog trigolion i barhau i chwarae eu rhan