Datganiadau Preifatrwydd Cynllunio a Phriffyrdd

Casglu gwastraff - cymorth casglu

Pwrpas a sail gyfreithiol 

Rydym angen eich gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth cymorth casglu i chi.

Mae gennym ddyletswydd statudol i gasglu sbwriel ac felly rydym yn dibynnu ar Erthygl 6(1)(e) o’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i brosesu eich gwybodaeth. Mae’r erthygl yma yn caniatau i ni wneud hyn pan fo angen ar gyfer cyflawni ein tasg er y budd cyhoeddus. Os ydych yn rhannu manylion am eich iechyd efo ni, byddwn yn dibynnu ar Erthygl 9(2)(g) sy’n caniatau i ni brosesu gwybodaeth sensitif os yw hynny er budd cyhoeddus sylweddol. Y ddeddf berthnasol ar gyfer gwneud hyn o dan Atodlen 1, Rhan 2, par 6 Deddf Diogelu Data 2018 ydi Deddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990.

 

Beth a wnawn efo’r wybodaeth 
Ni fydd yr wybodaeth yn cael ei rannu gyda neb y tu allan i’r gwasanaeth.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich manylion am ddwy flynedd ar ôl y cais gwreiddiol.

 

Eich hawliau

Am wybodaeth am eich hawliau a manylion Swyddog Diogelu Data’r Cyngor ewch i’r darn preifatrwydd ar y wefan.

Rheolaeth Adeiladu

Pam ein bod angen eich gwybodaeth:


Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn prosesu:

 • Ceisiadau Cynlluniau Llawn
 • Ceisiadau Rhybudd Adeiladu
 • Ceisiadau Tystysgrif Rheoleiddio
 • Ceisiadau Gosod Ffenestri a Drysau
 • Hysbysiad Dymchwel
 • Hysbysiad Adeilad Peryglus
 • Ceisiadau Enwi Tai a Strydoedd

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth:

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol o dan y Ddeddf Adeiladu 1984 a Rheoliadau Adeiladu 2010 i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol. 

 

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth:

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti oni bai fod y gyfraith yn caniatáu iddynt gael mynediad ato.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am o leiaf 15 mlynedd yn unol â chanllawiau’r Ddeddf.

 

Eich hawliau:

Mae gennych hawl i weld y wybodaeth sydd gennym arnoch chi a’r hawl i gywiro unrhyw wallau yn y data. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’ch hawliau neu os hoffech gwyno am sut yr ydym wedi trin ein gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data trwy e-bost i swyddogdiogeludata@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771000.

 

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os credwch nad ydym yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith.

Systemau Teledu Cylch Cyfyng (TCC)

Mae'r Cyngor yn gweithredu system TCC canol tref ym Mangor, Caernarfon, Pwllheli, a Phorthmadog.

Ceir rhagor o fanylion ar y map Lleoliad Camera TCC.

Mae hefyd yn gyfrifol am systemau lleol eraill ar adeiladau'r Cyngor megis llyfrgelloedd, amgueddfeydd, swyddfeydd y Cyngor ac ati.

Pwrpas a sail gyfreithiol ar gyfer prosesu 

Ein pwrpas wrth weithredu'r systemau yw atal a datgelu trosedd a diogelwch y cyhoedd.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol a ddelir yw erthygl 6(1)(f) Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) sydd yn caniatáu i ni brosesu data pan fydd yn angenrheidiol er dibenion ein buddion cyfreithlon.

Beth fyddwn ni yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth?

Delir delweddau ac fe'u cedwir yn ddiogel ar ein systemau. Bydd mynediad yn cael ei reoli'n llwyr i staff perthnasol yn unig.

Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd parti, ond dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith, neu lle caiff ei ganiatáu fel arall dan ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich gwybodaeth?

 • Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod hwy na'r angen. Gan amlaf, cedwir cofnodion TCC am hyd at 31 diwrnod ond gall hyn ddibynnu ar eu lleoliad a'u pwrpas. Efallai y bydd delweddau'n cael eu cadw am gyfnodau hirach os oes angen er dibenion gorfodi'r gyfraith.
 • Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn modd diogel.

 

Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth?

Mae enghreifftiau o drydydd parti y gallwn rannu eich gwybodaeth â hwy yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i):

 • Yr Heddlu
 • Unigolion fydd yn gofyn am eu gwybodaeth eu hunain
 • Cyfreithwyr
 • Y Cyfryngau

Cynllunio

Pwy ydym ni? 

Ni yw'r Timau Rheolaeth Datblygu a Gorfodaeth (gan gynnwys arbenigeddau Cadwraeth Adeiledig a Gwastraff a Mwynau) o fewn Gwasanaeth Cynllunio ar gyfer Cyngor Gwynedd. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut ydym yn defnyddio gwybodaeth wrth gyflawni ein dyletswyddau. Mae’r gwaith hwn yn eang ac yn cynnwys: 

 • Gwneud argymhellion a phenderfyniadau ar bob math o geisiadau cynllunio a darparu cyngor ar ymholiadau cynllunio
 • Cynrychioli'r Cyngor mewn gwahanol gyfarfodydd i hyrwyddo'r defnydd gorau o dir
 • Ymateb i gwynion sy'n ymwneud â datblygiadau anghyfreithlon posib
 • Monitro datblygiadau
 • Llunio cytundebau cyfreithiol, rhoi rhybuddion ac ymdrin ag apeliadau cynllunio

 

 

Sut ydym yn cael eich gwybodaeth? 

Rydym yn derbyn eich gwybodaeth pan fyddwch yn cyflwyno cais cynllunio a gellir gwneud hyn mewn dwy ffordd - fe'i darperir i ni'n uniongyrchol (gennych chi neu gan rywun sy'n gweithredu ar eich rhan, e.e. asiant cynllunio) neu gellir derbyn y cais o wefan trydydd parti sy'n darparu gwasanaeth gweithrediadau megis yr un a ddarperir gan 'Planning Portal'.

 

Rydym hefyd yn derbyn eich gwybodaeth pan fyddwch chi, neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan, yn gwneud sylwadau, cwynion, ymholiadau cyn cyflwyno cais ac yn cyflwyno cwestiynau/ymholiadau drwy ein gwefan, drwy e-bost, drwy'r post neu dros y ffôn.

 

Beth ydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth? 

Er mwyn ein galluogi i ymdrin ag ystod eang o faterion cynllunio, gan gynnwys gwneud argymhellion a phenderfyniadau ar geisiadau cynllunio, rhaid i unigolion ddarparu ychydig o ddata personol i ni (e.e. enw, cyfeiriad, manylion cyswllt). Mewn nifer bychan o amgylchiadau, bydd ymgeiswyr/unigolion yn darparu "data categori arbennig" i ni er mwyn cefnogi eu cais (e.e. tystiolaeth o hanes meddygol, gwybodaeth ariannol neu fusnes).

 

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i gynnig cyngor, gwneud argymhellion a/neu gwneud penderfyniadau ar faterion cynllunio. Gelwir hyn yn "dasg gyhoeddus" a dyna pam nad ydym angen i chi roi caniatâd i'ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio.

 

Dan y rheoliadau, mae gofyn i ni sicrhau bod ychydig o'r wybodaeth ar gael ar y gofrestr gcynllunio. Mae'r gofrestr cgynllunio yn cynnwys y brif wybodaeth yn y ffeil sy'n ymwneud â'r cais cynllunio. Fodd bynnag, bydd y Gwasanaeth Cynllunio yn cadw ffeil y cais cynllunio yn ei chyfanrwydd a bydd hon yn ffurfio cofnod parhaol o benderfyniadau cynllunio ac yn darparu gwybodaeth am hanes cynllunio'r cais a'r safle, ynghyd â gwybodaeth arall, gyda phosibilrwydd y bydd ychydig ohono'n ffurfio rhan o'r 'chwiliad tir'.

 

Sut ydym yn rhannu eich gwybodaeth? 

Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth i sefydliadau eraill. Nid ydym yn symud eich gwybodaet tu hwnt i'r DU. Nid ydym yn defnyddio eich gwybodaeth i wneud penderfyniadau awtomatig.

 

Fel rhan o'r cyfnod ymgynghori, bydd manylion ceisiadau cynllunio, gan gynnwys dogfennau ategol a ddarperir naill ai gennych chi/eich asiant a'r rhai a ddarperir i chi gan drydydd parti, e.e. arolygon, barn arbenigol ac ati, ar gael ar-lein fel y gall pobl wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio. Weithiau, byddwn angen rhannu'r wybodaeth sydd gennym gydag adrannau eraill yn y Cyngor, er enghraifft, pan fyddwn angen sefydlu neu ymchwilio i faterion cynllunio penodol neu faterion eraill yn ymwneud â'r Cyngor. Rydym hefyd yn gofyn i sampl o ymgeiswyr gymryd rhan mewn arolwg dilynol, "sut wnaethom ni?" i weld sut allwn wella.

 

Golygiad ('sgrinio pethau') 

Rydym yn gweithredu polisi lle rydym, fel rheol, yn sgrinio'r manylion a ganlyn cyn rhoi ffurflenni a dogfennau ar-lein: 

● Manylion cyswllt personol yr ymgeisydd - e.e. rhifau ffôn, cyfeiriad e-bost

● Llofnodion a ddarparwyd ar y ffurflen gais

● Data Categori Arbennig - e.e. datganiadau ategol sy'n cynnwys gwybodaeth am hanes meddygol, tarddiad ethnig, gwybodaeth ariannol neu fusnes

● Gwybodaeth y cytunwyd arni'n glir i fod yn gyfrinachol

 

Efallai y byddwn yn penderfynu ei fod yn angenrheidiol, yn gyfiawn ac yn g chyfreithiol i ddatgelu'r data sy'n ymddangos

yn y rhestr uchod. Yn yr amgylchiadau hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein bwriad cyn i ni

gyhoeddi unrhyw beth.

 

Os ydych yn cyflwyno gwybodaeth ategol yr hoffech iddi gael ei thrin yn gyfrinachol

neu'n dymuno ei hatal yn benodol o'r gofrestr gyhoeddus, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y

gallwch - yn ddelfrydol, cyn cyflwyno'r cais. Y ffordd orau o gysylltu gyda ni ynglŷn â'r

mater yw cynllunio@gwynedd.llyw.cymru.

 

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?' 

Rydym yn prosesu llawer o wahanol fathau o wybodaeth ac mae'r cyfnodau cadw penodol. 

 

Cwynion a phroblemau

Os ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le neu fod rheswm yr hoffech i rywbeth beidio â chael ei ddatgelu, cysylltwch â ni i drafod eich pryderon drwy e-bostio:

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

 

Os ydych angen gwneud cwyn yn benodol ynglŷn â'r modd yr ydym wedi prosesu eich data, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cyngor.