Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GDMC): Rheoli Cŵn

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad statudol i ystyried a ddylid cyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (“Gorchymyn”) ar gyfer rheoli cwn.

Mae’r Gorchymyn yn ymwneud â:

 • gwahardd cwn rhag mynd i’r llefydd canlynol:
  • Llefydd awyr agored cyhoeddus, lle mae arwydd ‘Ardal Eithrio Cŵn’ wrth y fynedfa
  • Llefydd chwarae plant
  • Tiroedd ysgol, coleg a phrifysgol
  • Meysydd chwarae (a’r tir o fewn 2 fetr)
  • Cyfleusterau chwaraeon eraill
  • Traethau penodol o fewn y sir (rhwng 1 Ebrill a 30 Medi)
 • gorfodi perchenog i glirio neu godi baw ci
 • gorfodi perchenog i roi ci ar dennyn, os oes swyddog awdurdodedig yn gofyn.

 

Pam ymgynghori?

Mae’r Ddeddf Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (“Deddf 2014”) yn rhoi grymoedd eang i’r Cyngor gyflwyno Gorchymyn er mwyn taclo niwsans(au) neu broblem(au) penodol mewn mannau penodol. Gall Gorchymyn ddelio hefo nifer o bethau, gan gynnwys rheoli cwn. 

Cyn i Ddeddf 2014 ddod i rym, roedd grymoedd y Cyngor i reoli cŵn yn tarddu o’r Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 a rheolau cysylltiedig. Yn unol â’r ddeddfwriaeth hon, ar 13 Mawrth 2013 cyflwynodd y Cyngor y gorchmynion canlynol: 

 • Gorchymyn Gwahardd Cŵn (Cyngor Gwynedd) 2013
 • Gorchymyn Baeddu Tir Gan Gŵn (Cyngor Gwynedd) 2013
 • Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd (Cyngor Gwynedd) 2013 

Mae’r Cyngor o’r farn bod angen ystyried Gorchymyn o’r newydd gan nad yw’r hen Orchmynion o 2013 bellach yn cyrraedd safonau'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Bydd Gorchymyn newydd yn rhoi cyfle i’r Cyngor ailddiffinio a rheoli problemau rheoli cŵn yn fwy effeithiol.

Cyn penderfynu cyflwyno Gorchymyn, mae gofyn yn ôl y gyfraith i’r Cyngor gynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r cyhoedd fynegi barn ar yr hyn sydd yn y drafft o’r Gorchymyn. Mae hefyd yn gyfle i ddweud os yw’r nifer o reolau yn y drafft yn ddigonol, neu oes angen mwy (e.e. oes angen rheol bod angen cadw ci ar dennyn drwy’r adeg, hyd y oed lle does dim cyfarwyddyd gan swyddog).

 

Cymryd rhan yn y drafodaeth 

Gall unrhyw un sy'n dymuno cynnig sylwadau ar y Gorchymyn arfaethedig lenwi ein holiadur ar-lein. Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr isod yn gyntaf:

Drafft o’r Gorchymyn Rheoli Cŵn arfaethedig

Mapiau o’r ardaloedd dynodedig ar draethau penodol

 

Byddwn yn gwerthfawrogi eich barn ar y Gorchymyn:

Llenwi’r holiadur ar-lein 

Rhaid cyflwyno eich sylwadau cyn 21 Mehefin, 2021.

 

Mwy o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, neu am gael fersiwn print mawr, Braille, mewn ieithoedd eraill ac ati, cysyllwtwch â RheoliCwn@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.