Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Bangor

Ar gais Heddlu Gogledd Cymru, mae’r Cyngor yn ymgymryd ag ymgynghoriad statudol ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) i brif ardal Canol y Ddinas ym Mangor. (Gweler linc i fap isod).

Mae'r Gorchmynion hyn yn rai o nifer o bwerau newydd sydd wedi'u cyflwyno gan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Eu bwriad yw atal unigolion neu grwpiau rhag ymddwyn yn wrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus sy'n cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd pobl yr ardal. Mae’n rhaid i'r ymddygiad fod yn afresymol ac yn barhaus ei natur. 

Cyflwynwyd y Gorchymyn sydd mewn grym yn bresennol yn yr ardal dan ddeddfwriaeth a oedd yn bodoli cyn Deddf 2014 ac mae'n darparu grymoedd cyfyngedig i ymyrryd mewn perthynas ag yfed alcohol yn gyhoeddus. Mae’r Heddlu wedi codi pryder nad yw’n eu galluogi i ddelio gyda phroblemau’r ardal a rhwng Ebrill 2018 a Mehefin 2019 adroddwyd 486 achos o ymddygiad gwrth-gymdeithasol a 649 achos o droseddu. 

 

Byddai'r Gorchymyn newydd cynnwys y gwaharddiadau a ganlyn: 

  1. Ymddwyn mewn ffordd sy'n debygol o beri aflonyddwch, dychryn, niwsans neu boendod
  2. Loetran mewn cyflwr meddwol o ganlyniad i weithgaredd a ysgogwyd gan alcohol neu gyffuriau
  3. Bod cymryd alcohol neu fod â chynwysyddion agored o alcohol yn eich meddiant sy'n debygol o beri neu yn peri ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi'i wahardd yn yr Ardal gyfyngedig. Gall cwnstabl neu Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n torri'r amod hwn beidio ag yfed alcohol neu unrhyw beth sydd, yn eu barn hwy, yn alcohol, ac ildio unrhyw alcohol yn ei m/feddiant.
  4. Loetran neu berfformio am wobr o fewn 10 metr i unrhyw beiriant codi arian

 

Byddai'r Heddlu yn derbyn pwerau gorfodi penodol i ymdrin ag unrhyw un sy'n torri'r gorchymyn, sy'n cynnwys dod â'r ymddygiad i ben a chynghori'r person/y bobl ynghylch eu hymddygiad, adrodd ar gyfer gŵys neu mewn rhai achosion, os yw rhywun yn cael ei arestio, gall arwain at gyhuddiad o dorri'r gorchymyn. 

 

Copi llawn o'r gorchymyn drafft 

Map o’r ardal arfaethedig

 

Rhowch eich barn

Rhaid cyflwyno eich sylwadau cyn 6 Medi 2019.