Ymgynghoriad Cynllun Cydraddoldeb 2020-2024

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus iawn i sicrhau fod ymwybyddiaeth o gydraddoldeb yn cael ei wreiddio yn ddwfn o fewn gwaith y Cyngor er mwyn sicrhau sefyllfa o gydraddoldeb llwyr i bawb.

Un o’r ffyrdd mae Cyngor Gwynedd yn gwneud hyn ydi creu Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb 2020-2024 yn adeiladu ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 ac yn ymdrechu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd ein staff a phobl Gwynedd.

Mae’n nodi’r meysydd allweddol y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros y bedair blynedd nesaf er mwyn gwella ein gwasanaethau i drigolion Gwynedd ac yn sicrhau fod ein trefniadau mewnol ni’n hunain yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal ymysg ein gweithlu.

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ddrafft o’r Cynllun ar gyfer 2020-2024 ac yn awyddus i roi cyfle i drigolion y sir roi barn ar y pum amcan sydd gennym ar gyfer y pedair blynedd nesaf.

Gallwch ddarllen y Cynllun a rhoi eich barn drwy ymateb i’r holiadur isod. 

Y Cynllun 

Ymateb i'r holiadur

 

Bydd angen i ni dderbyn eich ymatebion erbyn 7 Chwefror 2020.