Strategaeth Toiledau Lleol (Drafft)

Ymgynghoriad ar Strategaeth Toiledau Lleol - Drafft

Diolch yn fawr i bawb a gwblhaodd ein Holiadur Toiledau Cyhoeddus, mae'r wybodaeth a dderbyniodd y Cyngor wedi bod yn ddefnyddiol iawn er mwyn datblygu’r Strategaeth Ddrafft.

Mae'r Strategaeth Toiledau Lleol Drafft wedi’i ddatblygu yn sgil rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal adolygiad o'u darpariaeth toiledau.

Datblygwyd y strategaeth drwy gynnal asesiad o angen. Mae’r strategaeth yn nodi canfyddiadau'r asesiad a'n amcanion dros y ddwy flynedd nesaf. Os oes gennych ddiddordeb datgan eich barn ar y mater, rydym yn awgrymu eich bod yn darllen y dofennau isod, cyn cwblhau'r holiadur:

Strategaeth Toiledau Lleol (Drafft)

Darpariaeth Bresennol

Asesiad o Angen

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Cliciwch yma i’w gwblhau ar lein.

 

Am gopi caled, holwch:

Bethan Roberts (Cydlynydd Cynghorau Cymuned a Grwpiau Cymunedol)
Cyngor Gwynedd Council
Stryd y Jêl
Caernarfon
LL55 1SH 

Neu, anfonwch e-bost at mentraucymdeithasol@gwynedd.llyw.cymru.

Mae angen eich ateb cyn dydd Mercher, 1 Mai 2019

Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried wrth lunio’r strategaeth derfynol a fydd yn cael ei gyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.