Pa wasanaethau sy'n bwysig i chi?

Be sy’n bwysig i chi?

Rydym eisiau gwybod pa wasanaethau sydd bwysicaf i chi. Bydd hyn yn helpu Cynghorwyr i wneud y dewis gorau wrth benderfynu sut i wario ar wasanaethau lleol o 2019 ymlaen.

Holiadur ar-lein: Be sy’n bwysig i chi? 

Os hoffech dderbyn yr holiadur mewn fformat arall, cysylltwch drwy e-bostio EichBarn@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679 912.Cyfarfodydd Cyhoeddus

I ddysgu mwy am y sefyllfa ariannol sy’n wynebu Cyngor Gwynedd dros y dair blynedd nesaf, beth am ddod draw i un o’r cyfarfodydd cyhoeddus? Bydd cyfle hefyd i holi Arweinydd / Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd a’r Prif Weithredwr ar y noson.

Bydd croeso cynnes i bawb. Rhowch wybod os ydych am ddod draw drwy gofrestru ar-lein:

Cofrestru ar-lein: cyfarfodydd cyhoeddus

Bydd pob cyfarfod yn dechrau am 7pm ac yn gorffen tua 9pm:

  • Bethesda, Ysgol Dyffryn Ogwen:  19 Medi
  • Porthmadog, Ysgol Eifionydd:  25 Medi
  • Pwllheli, Ysgol Glan y Môr:  1 Hydref
  • Tywyn, Ysgol Uwchradd Tywyn:  3 Hydref
  • Penygroes, Ysgol Dyffryn Nantlle: 4 Hydref
  • Y Bala, Ysgol y Berwyn:  8 Hydref
  • Bangor, Ysgol Friars:  9 Hydref
  • Blaenau Ffestiniog, Ysgol y Moelwyn: 11 Hydref
  • Dolgellau, Ysgol Bro Idris:  15 Hydref
  • Caernarfon, Ysgol Syr Hugh Owen: 16 Hydref.

 

Pam fod hyn yn digwydd?

Cefndir...

Cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywydau llawn yn eu cymunedau, ac i wneud hynny mewn sir sy’n un o’r gorau i fyw ynddi” ydi gweledigaeth Cyngor Gwynedd.

Mae gwireddu’r weledigaeth yma yn gryn her ers sawl blwyddyn gan nad ydi’r arian mae Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth wedi bod yn ddigon i dalu am wasanaethau lleol.

Mae Cyngor Gwynedd yn gwario miliynau o bunnau ar amrywiaeth helaeth o wasanaethau lleol. Yn 2018/19 yn unig, fe fydd y cyfanswm yn £243 miliwn.

Dros y tair blynedd nesaf, mae’r sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor yn debygol o waethygu a bydd rhaid penderfynu pa wasanaethau i’w blaenoriaethu.


Y blynyddoedd nesaf..

Yn anffodus, mae’r patrwm hirdymor o gyllid annigonol gan y llywodraeth ynghyd â galw cynyddol am wasanaethau yn debygol o barhau o 2019/20 ymlaen.

Yn ystod y cyfnod hwn, amcangyfrifir y gallasai’r “bwlch ariannol” sy’n wynebu’r Cyngor fod rywle rhwng £11 miliwn a £20 miliwn.

Oherwydd hyn, bydd angen i’r 75 o Gynghorwyr sy’n cynrychioli cymunedau Gwynedd ystyried beth yw’r ffordd orau o ddyrannu a blaenoriaethu’r swm cyfyngedig o arian a fydd ganddyn nhw yng nghoffrau’r Cyngor o 2019 ymlaen.


Rhoi eich barn...

Cyn pwyso a mesur y dewisiadau am y cyfnod nesaf mae’r Cyngor yn awyddus i gael y darlun cliriaf bosib o’r gwasanaethau hynny sydd fwyaf pwysig i chi fel pobl a mudiadau Gwynedd.