Is-ddeddfau draenio tir 2019 (ail ymgynghoriad)

Adran 66 ac Atodlen 5 i Ddeddf Traenio Tir 1991

 

Is-ddeddfau Draenio Tir Cyngor Gwynedd 2019

Ar 19 o Fawrth 2019 fe wnaeth Cyngor Gwynedd yr is ddeddfau, ac o dan y ddarpariaeth uchod, a defnyddiwyd Fodel Cydnabyddedig Is-ddeddfau Llywodraeth Cymru er galluogi'r Cyngor i wella rheolaeth o orlifo yn eu hardal.

Dyma rybudd ffurfiol fod gan y Cyngor fwriad ar ôl 26 Ebrill 2019 i wneud cais i’r Gweinidog am gadarnhad o’r is-ddeddfau.

Gellir wrthwynebu hyd at ddim hwyrach na 26 Ebrill 2019 drwy ysgrifennu at:

Iwan G. Evans,
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH 
(Cyfeirnod: YMG.494). 

Fe fydd angen rhoi rheswm (neu resymau) dros wrthwynebu, ac fe fydd y gwrthwynebiad yn cael ei yrru at Y Gweinidog er ystyriaeth.

Rhoddir copïau o’r is-ddeddfau fel ag y maent er mwyn i'r cyhoedd eu gweld yn ystod oriau agored Siopau Gwynedd.

Wrth wneud cais, bydd y Cyngor yn gyrru copi o'r is-ddeddfau at yr ymgeisydd yn rhad ac am ddim, a gellir hefyd darllen ar y dudalen hon.

Ar gais y Cyngor, gall y Gweinidog gadarnhau (gan wneud neu beidio â gwneud newidiadau) neu wrthod cadarnhau’r is-ddeddfau. Fe all hi bennu diwrnod y bydd y cyfryw yn dod yn weithredol, a phe na phennir dyddiad wedyn y byddant yn dod i rym ar ddiwedd cyfnod o fis, o ddyddiad y cadarnhad.

Pan fydd yr is-ddeddfau yn cael eu cadarnhau, byddant wedyn yn cael eu hargraffu ac yn cael eu rhoi yn Siop Gwynedd ac fe all y cyhoedd eu gweld yn rhad ac am ddim. Hefyd fe fyddant i’w gweld ar safle we’r Cyngor, ac eto ar gais penodol byddant yn cael eu gyrru at ymgeiswyr yn rhad ac am ddim.

Fe fydd Mr Rhydian Roberts ar 01341 424422 yn gallu ateb unrhyw ymholiad.

Dyddiedig: 20 Mawrth 2019