Gwasanaethau Teg i Bawb

Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ar ei wasanaethau

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad i weld pa mor hygyrch a theg yw ei wasanaethau er mwyn eu gwella i’r dyfodol.

Fel rhan o’r ymgynghoriad mae’r Cyngor yn gofyn i bobl lenwi holiadur i rannu eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau a cheisio am swyddi efo Cyngor Gwynedd.

Llenwi'r holiadur ar-lein 

Bydd canfyddiadau’r ymarferiad yn sail ar gyfer sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu haddasu a’u datblygu i’r dyfodol er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ateb gofynion y bobl sy’n eu defnyddio.

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig nifer fawr o wasanaethau i bobl Gwynedd – o wasanaethau sy’n gyfarwydd i bawb fel casglu gwastraff ac ailgylchu, i wasanaethau arbenigol sydd berthnasol i grwpiau penodol o bobl fel y gwasanaeth digartrefedd. Beth bynnag ydi’r gwasanaeth rhaid i ni osgoi sefyllfa lle nad ydi rhai pobl yn gwneud defnydd ohonynt am oherwydd rhwystrau.

Yn ogystal, Cyngor Gwynedd ydi un o gyflogwyr mwyaf y sir, gyda oddeutu 7,000 yn gweithio i’r sefydliad at ei gilydd. Mae’r Cyngor eisiau gwneud yn siŵr fod y gweithlu yn adlewyrchu’r boblogaeth leol a nad oes rhwystrau yn atal amrediad o bobl o bob cefndir rhag dewis ceisio am swyddi.


Mae fersiynau papur, print mawr, Braille, ieithoedd eraill ac ati ar gael drwy gysylltu â cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru neu 01766 771000 i drafod eich anghenion.