Effaith Covid-19 ar Rentwyr Preifat

Cyfle i denantiaid preifat fynegi barn ar effaith Covid-19 ar denantiaeth. 

Mae 1 mewn 5 aelwyd yng Ngogledd Cymru’n denantiaid preifat. Mae’r coronafeirws a’r cyfnodau clo wedi effeithio ar bob un ohonom. I denantiaid preifat, gallai’r effaith fod wedi arwain at galedi a mwy o risg o ddigartrefedd. 

Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn ymgynghori â thenantiaid preifat i weld sut maent yn delio ag effeithiau Covid-19.

Mae cynghorau Gogledd Cymru a’u partneriaid yn cynnig ystod o wasanaethau i denantiaid preifat fel: 

  • cyngor a chymorth i denantiaid preifat i’w hatal rhag colli tenantiaethau;
  • helpu gyda chyllidebu a gwneud y gorau o incwm;
  • cyfeirio at gefnogaeth ar gyfer cam-drin domestig;
  • hawliau tenantiaeth ac os nad yw’n bosibl arbed tenantiaeth, cymorth i ddod o hyd i lety arall.

I helpu cynghorau lleol i gynllunio ar gyfer darparu gwasanaethau wrth symud i 2021, dyma wahodd tenantiaid preifat i lenwi holiadur byr a rhannu eu profiadau. Wedi’i greu mewn partneriaeth â TPAS Cymru – y gwasanaeth cyfranogiad tenantiaid – bydd yr holiadur hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am le i fynd am gyngor neu gymorth. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gofrestru gyda Phwls Tenantiaid – llais tenantiaid yng Nghymru. Mwy o wybodaeth am Bwls Tenantiaid ar gael yma. Mae gan bawb sy’n cofrestru ar gyfer Pwls Tenantiaid y cyfle i ennill gwerth £150 o dalebau siopa.

 

Cwblhau'r holiadur

Mae’r ymgynghoriad yn agored tan 30 Rhagfyr 2020.