Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi beth yw gweledigaeth Cyngor Gwynedd wrth ddatblygu’r Gymraeg yn ei hysgolion dros y ddeng mlynedd nesaf o fis Medi 2022 hyd 2032.

Gweld dogfen ymgynghori Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032

Mae cyhoeddi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn ofyniad statudol. Nodir hynny yn neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru. Mae’r gofyniad yn cynnwys cynigion a thargedau awdurdod lleol er mwyn:

  1. Gwella’r broses o gynllunio’r modd y mae addysg drwy gyfrwng y Gymraeg (“addysg cyfrwng Cymraeg”) yn cael ei darparu yn ei ardal;
  2. Gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg a safonau addysgu Cymraeg yn ei ardal.


Targed Llywodraeth Cymru
Addysg gymunedol cyfrwng Cymraeg yw’r norm yng Ngwynedd, ac mae ysgolion cyfrwng Saesneg yn eithriadau prin. Mae 98.6% o blant Blwyddyn 1 eisoes yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y Sir (2021).  Mae’r Llywodraeth wedi gosod targed i sicrhau y bydd 98% o blant Blwyddyn 1 yn parhau i dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2030/31.


Cymraeg 2050: Miliwn Siaradwyr Llywodraeth Cymru
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu amcanion a bwriadau’r Llywodraeth ar gyfer gweld y Gymraeg yn ffynnu. Mae’r ddogfen ymgynghorol hon yn amlinellu sut mae Cyngor Gwynedd yn mynd i gyfrannu tuag at geisio cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg (a Saesneg) erbyn 2050.  


Cwricwlwm i Gymru

Mae’r cwricwlwm newydd yn amlinellu’r angen i sicrhau dilyniant ym maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, wedi’i seilio ar gontinwwm dysgu sy'n galluogi dysgwyr â sgiliau Cymraeg, hyd yn oed ychydig o sgiliau, i ddatblygu ac adeiladu ar eu sgiliau, ac i ddatblygu ac adeiladu eu hyder i ddefnyddio’r iaith. Yn union fel y mae gan bawb y potensial i ddatblygu sgiliau mewn unrhyw iaith, mae gan pawb  potensial i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg. Fe welir yn strategaeth y Llywodraeth, Cymraeg 2050, y syniad mai addysg trochi  cyfrwng Cymraeg yw'r model mwyaf dibynadwy ar gyfer creu siaradwyr Cymraeg gyda'r sgiliau a'r hyder i ddefnyddio'r iaith yn gyfforddus yn eu bywydau bob dydd.  Yr hyn a olygir wrth gyfeirio at ‘addysg trochi’ yw bod cyfrwng yr addysgu a'r dysgu yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl neu'n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deddf Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol
Daeth y ddeddf hon i rym ym mis Ebrill 2015. Un o nodau creiddiol y ddeddf hon yw gweld Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.  Er mwyn creu Cymru sy’n fwy cynaliadwy, rhaid i gyrff cyhoeddus weithio tuag at saith Nod Llesiant a gweithredu'r pum Ffordd o Weithio.


Gweledigaeth Gwynedd
Mae’r Cynllun yn adlewyrchu gweledigaeth Cyngor Gwynedd o gael cyfundrefn addysg Gymraeg a dwyieithog sydd yn rhoi anghenon holl ddysgwyr y sir yn ganolog i’r ddarpariaeth. Mae’r Cynllun yn gosod ymrwymiad a chyfeiriad clir ar gyfer sicrhau bod dysgwyr Gwynedd yn cyflawni’r safonau uchaf er mwyn cynnal yr iaith, diwylliant a’r economi yn lleol. Bydd hyn yn sicrhau darpariaeth, profiadau a chefnogaeth o ansawdd uchel yn y Gymraeg sydd yn ymateb i anghenion y dysgwyr a’u teuluoedd, ac yn gyfrwng i’w harfogi fel dysgwyr annibynnol a hyderus ddwyieithog i’w galluogi i lwyddo a ffynnu.

Yn yr un modd, mae Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i sicrhau bod holl weithlu ei hysgolion yn hyderus ddwyieithog, gan dderbyn pob cefnogaeth i feithrin eu hyder a’u sgiliau yn yr iaith Gymraeg, gan allu trosglwyddo’r sgiliau hynny’n effeithiol i addysgu a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog ar lawr dosbarth.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i ni holi am eich barn, ac i ystyried eich barn, fydd yn gallu dylanwadu ar y strategaeth am y ddeng mlynedd nesaf. Cofiwch mai dogfen ddrafft yw hon ar hyn o bryd.


Sut mae ymateb?

Unwaith y byddwch wedi darllen y ddogfen ymgynghorol yna gallwch gwblhau’r ffurflen ymateb:

Ffurflen ymateb ar-lein 

Ffurflen ymateb (pdf)

(Cysylltwch â ni os yr hoffech dderbyn copi o'r ffurlfen ar ffurf 'Microsoft Word' i’w lenwi.)

Neu, gallwch wneud cais am gopi drwy e-bostio: CSGA@gwynedd.llyw.cymru (a’i ddychwelyd i’r un cyfeiriad) 

Os am gopi caled, gallwn bostio un i chi ynghyd â’r ffurflen ymateb. Dylid dychwelyd y ffurflenni ymateb i: Swyddfa Moderneiddio Addysg, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SHO

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth ymateb cysylltwch gyda’r cyfeiriad e-bost uchod.


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 1yp, dydd Gwener 17 Rhagfyr, 2021

Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn rheoli a diogelu’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn ein telerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd, ewch i'n tudalen Hysbysiad Preifatrwydd.