Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi paratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy sydd yn gosod cyfeiriad i gwrdd ag anghenion cerddwyr, pobl gydag amhariad symudedd, beicwyr a marchogwyr ceffylau yn ogystal â chyfarch yr heriau i gynnal llwybrau ac i’w cadw ar agor.

Mae’r ddogfen yn gosod cyfeiriad a blaenoriaethau ar gyfer y maes gwaith am y cyfnod hyd at 2028/29 ac mae’r Cyngor yn awyddus i dderbyn sylwadau gan drigolion a chynrychiolwyr mudiadau am y ddogfen drwy lenwi holiadur sydd nawr ar agor.

Gallwch ddarllen Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd drwy glicio ar y ddolen isod:

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Gallwch roi eich barn am y ddogfen drwy gwblhau'r holiadur ar-lein sydd ar gael drwy glicio ar y ddolen isod: 

Holiadur Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Mae copïau papur o’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r holiadur ar gael hefyd o'ch llyfrgell neu Siop Gwynedd lleol. Gallwch hefyd ffonio Galw Gwynedd ar 01766 771 000 i ofyn am gopi papur o’r Cynllun a’r holiadur drwy’r post. Os ydych eisiau'r holiadur mewn iaith neu fformat arall, anfonwch ebost i: EichBarn@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771 000.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am rwydwaith hawliau tramwy’r sir, sydd tua 2,360 milltir (3,800km) o hyd, yn ogystal â llwybrau poblogaidd fel y Lonydd Glas. 

Mae’r rhwydwaith yma yn galluogi mynediad i gefn gwlad, i’r arfordir a mannau gwyrdd trefol ac rydym wedi gweld pa mor bwysig yw ein llwybrau i lesiant pobol yn ystod cyfnod COVID-19. Yn ogystal a hyn, mae’r rhwydwaith hefyd yn adnodd sy’n cael defnydd helaeth gan ymwelwyr i’r ardal ac yn galluogi teithio di-draffig - er enghraifft i’r ysgol neu gwaith.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i baratoi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd terfynol a fydd yn weithredol hyd at 2028/29.

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 12 Medi 2022.