Cartref > Y Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau byw > Ymgynghoriad Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Ymgynghoriad Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Croeso i ymgynghoriad ar ddrafft ail Gynllun Llesiant Gwynedd a Môn wedi ei baratoi gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer y ddwy sir. Pwrpas y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol ar draws Cymru. Mae’n rhaid i bob Bwrdd baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i gyrraedd yr amcanion a elwir yn Gynllun Llesiant. Mae’n rhaid i’r Bwrdd ymgynghori yn eang wrth ddatblygu’r cynllun hwn.

Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod a ydych chi’n credu y bydd y cynlluniau sydd gennym ni’n helpu i wneud pethau'n well i chi a'ch cymuned. Hoffem hefyd wybod a oes gennych chi unrhyw syniadau eraill am sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd er budd ein cymunedau.

Bydd angen i chi gyfeirio at y ddogfen Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28 wrth ymateb i’r holiadur hwn

 

Rhoi eich barn

Cwblhewch yr holiadur ar-lein isod er mwyn rhoi eich barn:

Holiadur Ar-lein: Holiadur Cynllun Llesiant Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 2023-28

Rhaid llenwi'r holiadur cyn 6 Mawrth 2023.

Bydd y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau'r holiadur hwn yn cael ei drin yn unol â gofynion deddfwriaeth diogelu data.

 

Er mwyn derbyn mwy o wybodaeth am waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn neu am fersiwn papur neu fformat wahanol o'r ymgynghoriad hwn cysylltwch drwy

E-bost: post@llesiantgwyneddamon.org

Rhif ffôn: 01766 771000