Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2019

Fel y gwyddoch, mae’r rhwydwaith cludiant cyhoeddus yng Ngwynedd wedi gweld cyfnod anodd iawn dros y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i gwmnïau yn gorfod cau neu cholli trwyddedau. 

Mae’r Cyngor yn gwario oddeutu £1.5 miliwn ar gynnal y rhwydwaith bob blwyddyn ac yn cyfrannu £476 mil i’r Llywodraeth am Gerdyn Teithio am ddim (dros 60 ac anabl). 

Mae wedi dod yn glir y bydd y sefyllfa ariannol fydd yn wynebu Cyngor Gwynedd dros y blynyddoedd nesaf yn fwy heriol nag erioed a bydd angen cyfiawnhau pob ceiniog o wariant. Mae’n anorfod bellach bod adolygiad cynhwysfawr ar y rhwydwaith yn cael ei gynnal i ddeall beth yw anghenion trigolion Gwynedd am gludiant cyhoeddus, ac yna ceisio llunio rhwydwaith i gyfarch yr angen hwnnw mewn modd effeithlon a chost effeithiol.  

I wneud hynny mae’r Cyngor wedi bod yn cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i ddylunio holiadur a chael cyn gymaint o drigolion Gwynedd boed nhw yn defnyddio’r gwasanaethau neu ddim i gwblhau’r holiadur.  Ein nod fydd cyfrifo pa lwybrau bysiau sydd yn darparu’r gwerth cymdeithasol mwyaf i’n trigolion. 

Rydym am wybod gennych am bwrpas eich taith (i siopa, mynediad i waith, addysg, cymdeithasu neu iechyd) ac i ba raddau mae eich lles yn gwella drwy ddefnyddio gwasanaeth bws.  

Rydym yn gwybod bod rhai trigolion yn cael trafferth i fynychu apwyntiadau iechyd e.e. mynd i weld eu meddyg, rhai eraill methu mynd i siopa neu i’r banc ac yn fwy pryderus fod yr henoed yn cael eu hynysu a gweld neb am ddiwrnodau am nad oes gwasanaeth bws digonol ar gael yn y pentrefi gwledig.

Ein bwriad yw cyfarch anghenion mwyafrif o bobl Gwynedd boed hynny ar fws mawr, bws mini, dacsi neu wasanaeth ar alw. 

Cwblhewch yr holiadur hwn i'n helpu ni gyda'r adolygiad