Panel Trigolion Gwynedd

Beth yw’r Panel Trigolion?

Grŵp cynrychiadol o tua 1,200 o bobl Gwynedd yw’r Panel Trigolion sy’n cael cyfle rheolaidd i ddweud eu dweud ar wasanaethau lleol er mwyn cynorthwyo’r Cyngor i gynllunio, darparu ac adolygu ein gwasanaethau lleol. Mae aelodaeth y Panel yn adlewyrchu poblogaeth y sir o ran:

  • oedran
  • rhyw
  • iaith
  • lleoliad daearyddol.

Pam fod angen Panel Trigolion?

Mae sicrhau fod llais ein cwsmeriaid yn ganolog i waith y Cyngor yn bwysig i ni. Bydd barn ac adborth aelodau’r Panel yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adolygu gwasanaethau, llunio polisïau a chynllunio ar gyfer y dyfodol.


Beth mae aelodau’r Panel Trigolion yn ei wneud?

Mae aelodau’r Panel yn cael cyfle i ddweud eu dweud drwy gwblhau tua pedwar arolwg bob blwyddyn. Caiff aelodau ddewis cwblhau arolygon ar-lein neu dros y ffôn. Bydd aelodau’r Panel hefyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn grwpiau ffocws a chyfarfodydd anffurfiol o dro i dro.

Caiff holl fanylion a sylwadau aelodau’r Panel eu trin yn gwbl gyfrinachol gan gydymffurfio gyda Deddfwriaeth Diogelu Data.


Beth sy’n digwydd ar ôl arolwg?

Ar ôl pob arolwg caiff y canlyniadau eu dadansoddi a bydd adroddiad yn cael ei gynhyrchu a’i gyflwyno i Aelodau’r Cyngor a’r tîm rheoli corfforaethol. Os oedd yr arolwg yn delio â gwasanaeth penodol, bydd yr adroddiad yn mynd i reolwyr y gwasanaeth hwnnw hefyd.

Bydd cylchlythyr yn cael ei anfon at aelodau’r Panel yn cynnwys crynodeb o brif ganfyddiadau’r arolwg a manylion ynglŷn â’r hyn rydym am ei wneud â’r wybodaeth.


Canfyddiadau arolygon diweddar:

Arolwg yr Haf 2016

Cynhaliwyd Arolwg yr Haf gydag aelodau’r Panel Trigolion rhwng Awst a Hydref 2016

Gofynnwyd cyfres o gwestiynau i aelodau’r Panel Trigolion am eu defnydd o’r we. Derbyniwyd dros 500 o ymatebion drwy gynnal arolygon dros y ffôn ac ar-lein.

Canlyniadau:

Yn gryno dyma beth ddywedodd aelodau’r Panel Trigolion;

  • Roedd y mwyafrif (68%) yn defnyddio’r we a chanran uchel o’r rhain yn hyderus yn ei ddefnyddio er mwyn siopa a bancio(83%).
  • Mae’r Cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau ar-lein (gan gynnwys archebu bin, tocyn teithio a thalu trethi). Roedd 54% ohonoch eisoes yn defnyddio ein gwasanaethau dros y we.
  • Nododd rhai eu pryderon bod y wefan yn ‘anodd’ i’w defnyddio, bod ‘ffonio yn haws’ ac eraill ddim yn ymwybodol fod y gwasanaethau ar-lein ar gael.

Cafodd y sylwadau ei ddadansoddi a’u pasio ymlaen i Reolwr Prosiect Hunanwasanaeth.

Erbyn diwedd 2017 bydd y Cyngor yn:

  • Cynnig mwy o wasanaethau ar-lein, a hynny yn cynnwys archebu sesiynau yn y Ganolfan Hamdden, ymholi/cwyno am gasgliadau ailgylchu a thalu am ginio ysgol i blant Ysgolion Cynradd Gwynedd.
  • Datblygu APP Fy Nghyfrif - gan olygu bydd yn haws dod o hyd i’r gwasanaethau, ar gael i chi 24 awr y dydd ac yn hwylus i’w ddefnyddio.


Ymuno gyda’r Panel

Nid ydym yn recriwtio aelodau newydd i’r Panel Trigolion Gwynedd ar hyn o bryd gan ein bod yn adolygu ein polisïau a’n systemau.


Eisiau gwybod mwy?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chydlynydd Panel Trigolion drwy ffonio (01766) 771000 neu drwy anfon e-bost at paneltrigolion@gwynedd.llyw.cymru