Teithio llesol

Yn unol â’r Ddeddf, mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol fynd ati’n barhaus i wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr, a pharatoi mapiau sy’n adnabod llwybrau y gallwn eu defnyddio ar hyn o bryd yn ogystal â llwybrau arfaethedig y gallwn eu defnyddio yn y dyfodol.

O dan y Ddeddf mae hefyd yn ofynnol bod cynlluniau ffyrdd newydd (gan gynnwys cynlluniau gwella ffyrdd) yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cyfnod dylunio.

Er gwybodaeth, mae’n bosibl cael gweld y Mapiau Llwybrau Presennol Cyngor Gwynedd sydd wedi eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru isod.

Cam nesaf – Mapiau Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Gwynedd wedi cael y dasg i baratoi Mapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer y deuddeg aneddiad a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru. Y Pwrpas yw dod o hyd i ffyrdd o gysylltu llwybrau cerdded a beicio o fewn neu os yw’n briodol rhwng yr aneddiadau.

Bydd hyn yn cynnwys cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod Haf 2017 gyda Chyngor Gwynedd yn cyflwyno’r  mapiau i Lywodraeth Cymru erbyn mis Tachwedd 2017.


Er mwyn cymryd rhan yn y broses mapiau rhwydwaith integredig ac i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â chyfnod ymgynghori cyhoeddus anfonwch e-bost at:

teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

 

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus cychwynnol, mae adroddiad wedi ei greu ar gyfer Llywodraeth Cymru sydd yn amlygu

  • Casgliadau Cyngor Gwynedd o’r ymgynghoriad
  • Datganiad sydd yn cyfeirio tuag at lwybrau yng Ngwynedd a fethodd yr archwiliad
  • Copïau o fapiau llwybrau presennol ar gyfer y tri lle sydd wedi eu harchwilio.

Adroddiad Mapiau Llwybrau Teithio llesol presennol
Datganiad mapiau llwybrau presennol Cyngor Gwynedd

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu adroddiadau ynglyn â theithio llesol yng Ngwynedd.


Llwybrau Cerdded wedi'u harchwilio (Llwybrau Cyfnod Cyntaf)

 

Llwybrau Beicio wedi'u harchwilio (Llwybrau Cyfnod Cyntaf)

 

Llwybrau Cerdded wedi’u harchwilio (Llwybrau Ail Gyfnod)

 

Llwybrau Beicio wedi'u harchwilio (Llwybrau Ail Gyfnod)


Amserlen

  • 22 Ionawr 2016 Cyflwyno Mapiau o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru - Mae’r raddfa amser hon wedi cael ei hymestyn i Fedi 2016.
  • 3 Tachwedd 2017 Cyflwyno Map o’r Rhwydwaith Integredig ac ailgyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru.
  • 24 Medi 2020 Ailgyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol a’r Map o’r Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru. 


Gwybodaeth bellach

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

E-bost: teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 679 413