Aelodau, rhaglenni a chyfarfodydd

Mae'r Cabinet yn cynnwys 10 Cynghorydd ac yn cael ei gadeirio gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob un o’r Aelodau bortffolio penodol o gyfrifoldeb am feysydd o fewn gwasanaethau’r Cyngor.


Blaenraglen waith

Mae blaenraglen waith y Cabinet yn cael ei chyhoeddi bob chwarter er mwyn rhoi rhybudd ymlaen llaw am yr hyn fydd yn cael ei drafod a’i benderfynu gan y Cabinet. Mae hon yn ddogfen 'fyw' gydag eitemau yn cael eu hychwanegu yn gyson yn ôl yr angen.

 

Rhaglenni a chyfarfodydd y Cabinet

Mae'r rhaglenni yn cynnwys adroddiadau ac atodiadau am yr eitemau sy'n cael eu trafod yn y cyfarfodydd: 

Mae'r rhaglenni hefyd ar gael yn Siop Gwynedd, Caernarfon 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Mae cyfarfodydd y Cabinet ar agor i’r cyhoedd ac aelodau’r wasg (ag eithrio eitemau eithriedig). Gallwch hefyd wylio’r cyfarfod yn fyw neu wylio cyfarfodydd y Cabinet sydd wedi’u harchifo

 

Aelodau'r Cabinet

Aelodau'r Cabinet
Aelod CabinetDeilyddCynnwys

Arweinydd

Arweinydd Strategol

Dyfrig Siencyn Arweiniad Strategol.

Dirprwy Arweinydd

Amgylchedd

Dafydd Meurig

Amgylchedd.
Addysg Gareth Thomas Addysg ac Ysgolion.
Cefnogaeth Gorfforaethol Nia Jeffreys Cefnogaeth Gorfforaethol, Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Cyfreithiol.
Cyllid Peredur Jenkins Cyllid, Technoleg Gwybodaeth.
Datblygu'r Economi Ioan Thomas Strategaeth Twf Gogledd Cymru, Cefnogi Busnes, Twristiaeth, Adfywio Cymunedol, Prosiectau Strategol, Morwrol
Oedolion, Iechyd a Llesiant Gareth Roberts Oedolion, Iechyd a Llesiant (ac eithrio Gwasanaethau Tai), Perthynas gyda Gwasanaeth Iechyd.
Plant a Phobl Ifanc Dilwyn Morgan Plant a Phobl Ifanc.
Priffyrdd a Bwrdeistrefol Gareth Griffith Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Ymgynghoriaeth Gwynedd, Asiantaeth Cefnffyrdd.
Tai, Hamdden a Diwylliant Craig ab Iago Ieuenctid, Hamdden, Archifau Celfyddydau ac Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd a Gwasanaeth Tai.