YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

Pennaeth yr Adran:

Huw Williams

Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679426

E-bost: HuwWilliams@gwynedd.llyw.cymru / ygc@gwynedd.llyw.cymru

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn a gwasanaethau YGC ar gael drwy ymweld a www.ygc.cymru . Mae posib gweld portffolio o brosiectau a gwybodaeth ar draws y gwasanaethau ynghyd a’r  newyddion a digwyddiadau ymgysylltu diweddaraf.

 

Mae'r Adran yn cynnwys:

Dyluniad Draenio Dŵr Wyneb
Asesiad Hydrolig o Strwythurau
Asesiad Hydroleg 
Cyngor Cynllunio ar Risg Llifogydd
Modelu Llifogydd
Dylunio Draenio Priffyrdd
Arolygon Arfordirol
Archwiliadau Asedau
Strategaeth Carthu Harbwr
Arolwg a Mapio Teledu Cylch Cyfyng
Cyngor ar Drwyddedu Gweithgareddau Perygl Llifogydd
Archwiliadau T98

Asesiad Effaith Amgylcheddol
Arolygon Rhywogaeth a Warchodir
Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol
Asesiad Effaith Ecolegol
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Clerc Gwaith Amgylcheddol ac Ecolegol
Cynlluniau Rheoli Cynefinoedd
Cynlluniau Rheoli Rhywogaethau Ymledol
Mapio Digidol GIS
Asesiadau WelTAG
Asesiad Amgylcheddol Strategol
Asesiad CEEQUAL
Cyngor Cynllunio Ecolegol

Dylunio Pensaernïol
Astudiaethau Dichonoldeb
Dylunio Mewnol
Ymgynghorydd Cleient
Arolygon Mesuredig
Delweddau 3D a BIM
Ceisiadau Cynllunio / Adeilad Rhestredig / Rheolaeth Adeiladu
Arolygu Adeiladau ac Archwiliadau
Ymgymryd â Rôl Prif Ddylunydd CDM a Dylunydd
Dylunio Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol
Datrysiadau Draenio
Gweinyddiaeth Contractau
Clerc Gwaith

Cyflawni Prosiectau Isadeiledd
Dylunio, Archwilio a Rheoli Pontydd a Strwythurau Cynnal
Peirianneg Trafnidiaeth
Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff
Harbyrau a Marinas
Peirianneg Geotechnegol
Archwiliadau Diogelwch Ffyrdd
Asesiadau Effaith Traffig
Dylunio Marciau Ffordd ac Arwyddion
Astudiaethau Gwrthdrawiad

Adolygiad o'r Ymarferion Presennol ac Adnabod Diffygion
Datblygu Polisïau Penodol i'r System
Sefydlu a Dogfennu Prosesau a Gweithdrefnau
Archwiliadau Mewnol yn Cynnwys Rhai Cyn-asesiad Allanol
Cefnogaeth drwy'r Broses Ardystio
Diweddariad Rheolaidd ar Ddeddfwriaeth

Rheoli Prosiectau a Gorchwylio Archrededig NEC
Datrys Anghydfodau
Ffurfio Strategaeth Caffael a Chontract
Arwain a Gweinyddu'r Broses Gaffael
Gwerthuso'r Prosiect
Amcangyfrif a Chynllunio Costau Cyn-gontract
Rheoli Risg a Pheirianneg Gwarth
Rheoli Costau Ôl-gontract A Rheoli Newid