Cymunedau'n Gyntaf

Rhaglen sydd yn canolbwyntio ar y gymuned ac yn cefnogi rhaglen Gafael â thlodi Llywodraeth Cymru yw Cymunedau'n Gyntaf. Mae Cyngor Gwynedd yn derbyn grant yn flynyddol gan y llywodraeth i reoli’r rhaglen. Mae’r Cyngor yn defnyddio’r grant i gyflogi tîm o staff a gweithredu prosiectau amrywiol.

Mae'r ardaloedd isod yn rhan o gynllun Cymunedau'n Gyntaf

 • Talysarn (gan gynnwys Carmel a Fron)
 • Cadnant a Pheblig
 • Maesgeirchen

Themâu

Mae Cymunedau'n Gyntaf yn gweithio o amgylch tair thema sef,

Cymunedau'n Ffynnu

 • Helpu pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a chanfod gwaith
 • Lleihau diweithdra a diffyg ymgysylltiad ymysg pobl ifanc
 • Hyrwyddo cynhwysiad digidol
 • Gwella gallu ariannol, rheoli dyledion ac incwm eraill
 • Hyrwyddo mentergarwch a hunangyflogaeth
 • Lleihau’r risg o droseddu ymysg pobl ifanc

Cymunedau Iachach

 • Hyrwyddo Lles corfforol
 • Hyrwyddo lles meddyliol
 • Annog bwyta’n iach
 • Lleihau risgiau i iechyd

Cymunedau Dysgu

 • Annog dysgu ymysg y teulu yn y blynyddoedd cynnar
 • Cefnogi pobl ifanc i wneud yn dda yn yr ysgol
 • Cefnogi teuluoedd i fod yn ymwneud ag addysg eu plant
 • Gwella sgiliau sylfaenol oedolion

Prosiectau

Mae prosiectau Cymunedau'n Gyntaf yn cynnwys:

Cymunedau'n Ffynnu

 • Clwb Swyddi 25+
 • Cymorth i Deuluoedd Di-waith
 • Undeb Credyd
 • Gallu a Sgiliau Ariannol
 • Menter Siopau Gwag
 • Achrediadau i bobl ifanc
 • Prosiect Wardeiniaid Ynni
 • Cynhwysiad a Sgiliau Digidol

Cymunedau Iachach

 • Allan a Ni
 • Gyda’n Gilydd
 • Bonansas Iechyd a Byw’n iach
 • Ychwanegu at Fywyd (ar gyfer pobl dros 50)
 • Iechyd Rhywiol Pobl Ifanc

Cymunedau Dysgu

 • Rhiantu Positif
 • Parodrwydd Ysgol
 • Broceriaeth Ieuenctid 11-16 oed
 • Codi’r To
 • Ysgolion – Trosglwyddo
 • Sgiliau ffilm ‘Fy Llais’
 • Cefnogi Rhieni

Cysylltu â ni

Caernarfon

Cyfeiriad: Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon LL55 2RS
Ffôn: 01286 674 698
E-bostcymunedauncyntaf@gwynedd.llyw.cymru


Bangor

Cyfeiriad: Tŷ Cegin, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1LR
Ffôn: 01248 352436
E-bostcymunedauncyntaf@gwynedd.llyw.cymru

 

Tudalen Facebook Cymunedau'n Gyntaf

Cyfrif Trydar Cymunedau'n Gyntaf