Gwneud cais am Drwydded Gyrrwr Tacsi

Cofiwch adnewyddu eich trwydded cyn y ddyddiad daw i ben neu fydd  rhaid gwneud cais o'r newydd sydd yn gallu cymeryd mwy o amser i brosesu. Close

 

Er mwyn gyrru tacsis hurio preifat/ hacni yng Ngwynedd bydd angen i chi gael trwydded tacsi.

Pwy sy'n cael gwneud cais

Bydd unrhyw un sydd â:

Mae’r manylion llawn yn ein pecyn gwybodaeth 

Er mwyn gyrru tacsis hurio preifat yng Ngwynedd bydd angen i chi gael trwydded tacsi.

Sut i wneud cais

Mae'n rhaid i chi wneud apwyntiad yn un o'n sesiynau galw heibio gyda swyddog Trwyddedu a fydd yn cwblhau'r ffurflen gais gyda chi.

Dewch â'ch pasbort gwreiddiol a/ neu ddogfennau hawl i weithio gyda chi i'r sesiwn a

wedi ei gwblhau gan eich meddyg unwaith y byddwch wedi talu am asesiad meddygol.

 

Syrjeris Trwyddedu

 • Siop Gwynedd Caernarfon
       9:30 - 12:00 pob dydd Mawrth a dydd Iau
 • Siop Gwynedd Pwllheli
       10:00-13:00 pob dydd Mercher
 • Siop Gwynedd Dolgellau
       10:00-13:00 pob dydd Llun a dydd Gwener

Dewiswch leoliad a chysylltwch â ni i gadw lle:

Eich Cais

Ar ôl i chi gysylltu gyda ni a derbyn dyddiad ar gyfer eich Apwyntiad Trwydded, bydd angen i chi fynychu eich apwyntiad yn eich Siop Gwynedd leol lle byddwch yn:

Bydd angen i chi ddod â'ch Tystysgrif Meddygol (1 blwyddyn neu 3 blynedd) wedi ei chwblhau gyda chi (wedi ei chwblhau gan eich meddyg ar ôl cwblhau asesiad meddygol).

Bydd y Swyddog Trwyddedu yn eich helpu chi gydag unrhyw gwestiynau fydd gennych, ond, bydd rhaid i chi gwblhau'r dogfennau perthnasol eich hun.

Bydd angen i chi ddod â'ch pasbort gwreiddiol a/ neu eich dogfennau hawl i weithio.

Ni fydd y cais yn cael ei broses os na fyddwch yn dod â'r dogfennau y gofynnir amdanynt.

Prawf gwybodaeth tacsi

Mae'r prawf ysgrifennu 15 munud hwn wedi'i gynllunio i brofi eich:

 • sgiliau rhifedd a gofal cwsmer
 • gwybodaeth ddaearyddol/ gwybodaeth o'r ardal leol
 • eich dealltwriaeth o reolau ac amodau Tacsi.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd gwblhau'r prawf heb unrhyw gymorth. Dim ond chi a'r Swyddog Trwyddedu fydd yn bresennol pan fyddwch chi'n cwblhau'r prawf.

 

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae'r prawf yn brawf ysgrifenedig.

Bydd y prawf yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o theori gyrru, Rheolau'r Ffordd Fawr, arferion gyrru da a materion yn ymwneud â'r diwydiant tacsi

Os ydych yn methu'r prawf, gallwch ofyn am ail-brawf am gost ychwanegol o £9.50.

Mae angen o leiaf o 24 awr rhwng methu'r 'Prawf Gwybodaeth Tacsi' gwreiddiol a sefyll yr 'ail-brawf'.

Unwaith y byddwch chi wedi cwblhau'r 'Prawf Gwybodaeth Tacsi' yn llwyddiannus bydd eich ffurflen gais lawn yn cael ei phrosesu. 

Beth sy'n digwydd nesaf...

Os ydych yn llwyddo yn eich prawf gwybodaeth tacsi, bydd Swyddog Trwyddedu yn cysylltu â chi pan fydd eich trwydded yn barod i'w chasglu.

Ffioedd a thaliadau

Hysbyseb prisiau cludo hacni

Nid ydym yn gallu ad-dalu arian os nad yw eich trwydded yn llwyddiannus.

Trwyddedau
 FFIOEDD TRWYDDEDU TACSI 2019/20  
 Ffi trwydded cerbyd hacni  £180.84
 Ffi trwydded cerbyd hurio preifat  £180.84
 Ffi trosglwyddo cerbyd Hacni i berchennog newydd  £75.00
 Ffi trosglwyddo cerbyd HP i berchennog newydd  £75.00
 Trwydded cerbyd HP - cludiant ysgol  £171.00
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat (gan gynnwys 
Gweithredwr Hurio Preifat amodol

1 flwyddyn: £236.00

3 mlynedd: £275:00

5 mlynedd: £329.00

Ffioedd tacsis 2018/19
Trwydded Gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat          
Ffi trwydded (cynnwys bathodyn) 

1 flwyddyn: £233.00  

3 mlynedd: £270.00

 Archwiliad Swyddfa Cofnodion Troseddol

Ffi statudol: £40.00

Ffi weinyddol: £9.50

 Trwydded Hacni Ceffyl a Char  £152.60
 Plât Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Braced Par Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Plât allanol cerbyd (Yr un)  £18.25
 Plât Mewnol Cerbyd  £16.60
 Llawes Plât Mewnol  £5.00
 Sticer Drws Cerbyd Hurio Preifat (Yr un)  £18.25
 Bathodyn Gyrrwr  £14.90
Ail-eistedd Prawf Gwybodaeth Gyrrwr £9.50