Masnachu ar y stryd

Os ydych yn masnachu yn y stryd mae'n bosibl y byddwch angen trwydded masnachwr stryd.

Dylid cyflwyno ceisiadau yn ysgrifenedig i'ch cyngor lleol, neu gyngor yr ardal yr ydych yn bwriadu masnachu ynddi.

Bydd yn rhaid i chi gyflwyno gwybodaeth benodol, gan gynnwys manylion am y stryd y dymunwch fasnachu arni a'r dyddiau a'r amserodd y byddwch am fasnachu.

Mae'n bosibl y bydd yn ofynnol hefyd i chi gyflwyno dau ffotograff ohonoch eich hun.

Mae'n rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw amodau fydd ynghlwm wrth drwydded.

Meini prawf cymhwysedd

Mae'n rhaid i chi fod yn 17 mlwydd oed neu’n hŷn cyn y gallwch dderbyn trwydded.

Gwrthodir trwyddedau os bydd unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

  • nid oes digon o le yn y stryd y dymunwch fasnachu ynddi heb achosi ymyrraeth neu anhwylustod i ddefnyddwyr y stryd
  • eich bod yn dymuno masnachu am lai o ddyddiau na lleiafrif y dyddiau masnachu angenrheidiol
  • eich bod yn anaddas i dderbyn trwydded oherwydd unrhyw droseddau blaenorol neu unrhyw resymau eraill
  • eich bod yn y gorffennol wedi methu â thalu'r ffioedd dyledus o dan drwydded arall ar gyfer masnachu stryd, neu eich bod heb ddefnyddio trwydded masnachu stryd a dderbyniwyd gennych yn y gorffennol.

Proses gwerthuso’r cais

Dan amgylchiadau penodol, os bydd rhesymau pendant dros wrthod, gall y cyngor er hynny ganiatáu trwydded ond ar gyfer nifer llai o ddyddiau nag y gofynnir amdanynt, neu ganiatáu masnachu mewn eitemau penodol yn unig.

Bydd y cyngor unai yn caniatáu'r cais neu yn rhoi rhybudd i chi o fewn cyfnod rhesymol o amser.

Caiff y rhybudd ei gyflwyno os bydd y cyngor yn bwriadu gwrthod y cais, ei ganiatáu o dan amodau gwahanol i'r rhai y gwnaed cais amdanynt, yn cyfyngu masnachu i le penodol yn y stryd, yn amrywio amodau'r drwydded neu yn diddymu trwydded.

Bydd y rhybudd yn nodi'n fanwl y rhesymau dros eu penderfyniad ac yn egluro y gallwch, o fewn 7 diwrnod i dderbyn y rhybudd, wneud cais ysgrifenedig am y cyfle i gyflwyno cwyn.

Gwneud cais

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ffoniwch 01766 771000.

Deddfau perthnasol

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 (cyswllt allanol – Saesneg yn unig)

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, cysylltwch â hwy.

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Os ydych yn dymuno apelio'n erbyn un o benderfyniadau’r cyngor gallwch apelio yn y Llys Ynadon lleol o fewn 21 i’r dyddiad y cawsoch wybod am y penderfyniad. Gallwch apelio'n erbyn dyfarniad Llys Ynadon yn Llys y Goron.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Os ydych yn dymuno apelio'n erbyn un o benderfyniadau’r cyngor gallwch apelio yn y Llys Ynadon lleol o fewn 21 i’r dyddiad y cawsoch wybod am y penderfyniad. Gallwch apelio'n erbyn dyfarniad Llys Ynadon yn Llys y Goron.

Cwyn gan ddefnyddwyr

Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).