Cymeradwyo Eiddo Bwyd

Mae’n rhaid i eiddo sy’n cael ei ddefnyddio gan fusnes bwyd (gan gynnwys stondinau marchnad, cerbydau danfon a strwythurau symudol eraill) gael eu cofrestru. Mae’n rhaid gwneud hyn o leiaf 28 diwrnod cyn cychwyn masnachu. Nid oes ffi am hyn.

Os ydych yn bwriadu agor busnes bwyd newydd, eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni a chofrestru’r eiddo.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y nodiadau cofrestru eiddo bwyd

Mae hefyd yn ddyletswydd ar bob busnes bwyd i roi gwybod i ni os bydd unrhyw newid i’r busnes, neu os ydi’r busnes yn cau, a hynny o fewn 28 diwrnod i’r newid.

 

Sut mae cofrestru eiddo bwyd?

I gofrestru, neu i ddweud wrthym am newid i sefydliad, cysylltwch â ni    

 

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn rhedeg busnes bwyd rhaid i chi ddweud wrthym am unrhyw eiddo a ddefnyddiwch i storio, gwerthu, dosbarthu neu baratoi bwyd.

Mae eiddo bwyd yn cynnwys:

 • Bwytai
 • Gwestai
 • Caffis
 • Siopau
 • Archfarchnadoedd
 • Cantîns staff
 • Ceginau swyddfeydd
 • Warysau
 • Tai llety
 • Cerbydau danfon
 • Trolis bwffe ar drenau
 • Stondinau marchnad a rhai eraill
 • Faniau cŵn poeth a hufen ia, ac ati.

Os ydych yn defnyddio cerbydau ar gyfer eich busnes bwyd mewn cysylltiad ag eiddo parhaol fel siop neu warws, dim ond dweud wrthym faint o gerbydau sydd gennych sy’n rhaid i chi. Does dim angen cofrestru pob cerbyd ar wahân. Os oes gennych un cerbyd neu fwy ond dim eiddo parhaol, rhaid i chi ddweud wrthym yn lle y cânt eu cadw fel arfer.

Gall busnesau bwyd gynnwys

 • Darparwyr cartref
 • Clybiau
 • Stondinau marchnad
 • Gwarchodwyr plant
 • Cerbydau ac eiddo domestig os defnyddir hwy i storio, trafod neu baratoi bwyd.

Mae bwyd yn cynnwys diod, fferins a bwyd mewn pecynnau.  Mae busnes bwyd yn unrhyw fenter – dim ots a yw’n gwneud elw.

 

Cymeradwyo eiddo bwyd

Mae angen i rai sefydliadau sy'n edrych yn benodol ar gynnyrch anifeiliaid gael eu cymeradwyo dan 853/2004. Rhagor o wybodaeth am gymeradwyo eiddo bwyd

 

Deddfau perthnasol

178/2002: Egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfreithiau bwyd
852/2004: Ynghylch hylendid bwyd
853/2004: Rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd o anifeiliaid

 

Cofrestr gyhoeddus

Gweld cofrestr cyhoeddus o eiddo bwyd wedi’i cofrestru yng NgwyneddGwefannau defnyddiol

The Food Standards Agency

The Chartered Institute of Environmental Health
Food and Drink Federation
DEFRA
Drinking Water Inspectorate
Trading Standards Institute