Wythnos Busnes 2019

Eleni, cynhelir Wythnos Busnes Gwynedd rhwng yr 20fed  a 24ain o Fai.

Mae’r Wythnos Busnes yn dathlu a hyrwyddo llwyddiant busnesau lleol a bydd yn cynnig cyfle gwych i bob math o fusnesau lleol ddod at ei gilydd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.

Bydd yr wythnos wedi ei seilio o amgylch rhaglen gydag amryw o ddigwyddiadau i’w cynnal mewn gwahanol leoliadau drwy Wynedd.

Bydd Cinio Gala Busnes Gwynedd, fel uchafbwynt yr Wythnos, yn cael ei gynnal ar 23ain o Fai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor. Yn ystod y Cinio, bydd gwobrau busnes yn cael eu cyflwyno i Berson Busnes y Flwyddyn, Busnes Bach y Flwyddyn, Busnes Twristiaeth y Flwyddyn, Gwobr Arloesi Busnes a bydd cangen Gwynedd o Ffederasiwn Busnesau Bach yn cyflwyno gwobr i’r Entrepreneur Ifanc sydd wedi sefydlu busnes yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ac wedi cyfrannu’n bositif i economi Gwynedd.

Bydd manylion pellach mewn perthynas â’r digwyddiadau busnes yn dilyn yn fuan. 

 

Dydd Llun, 20 Mai

 • Digwyddiad Lansiad Wythnos Busnes Gwynedd – Brecwast Busnes
  20 Mai 2019, 8:00 – 10:00
  Gorsaf Rheilffordd Eryri, Caernarfon

  Mae'r lansiad am ddim, gan gynnwys y brecwast a siaradwyr gwadd. Dewch i weld adeilad newydd sbon yr orsaf. Mwy o wybodaeth 

  Mae llefydd yn gyfyngedig. Gallwch gadw eich lle nawr drwy gofrestru yma.
  Cofrestru ar-lein: digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu yma 

 • Gweithdy Pitsio – Hwb Menter @ M-SParc
  20 Mai 2019, 9:30 – 12:30
  Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli LL53 8RA 

  Bydd y gweithdy hwn yn mynd â chi o ddiffinio amcanion eich pits a deall eich cynulleidfa i sut i greu cynnwys pwerus ac ysbrydoli hyder i gyflawni perfformiad buddugol.

  Mae yn addas i bobl sydd â bwriad cyflwyno eu syniadau a'u cynlluniau busnes i ddylanwadwyr allanol e.e. buddsoddwyr, banciau, timau cefnogi busnes ac yn y blaen. 

  Cofrestrwch yma 

 • Ymyriadau Lles i’r Gweithle
  20 Mai 2019, 13:15 - 16:00
  Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT 

  Mae absenoldeb salwch yn costio miliynau o bunnoedd bob blwyddyn i fusnesau Cymru mewn diwrnodau gwaith a gollir.

  Gall gwella lles eich staff helpu i leihau absenoldeb salwch a gwella cynhyrchiant.

  Mae’r gweithdy hanner diwrnod am ddim hwn yn helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr BBaCh i ddeall y canlynol yn well:

  • Pwysigrwydd lles a sut mae’n effeithio ar berfformiad
  • Sut gall y defnydd o offer ymarferol wella lles
  • Sut i wella gwytnwch ac ymgysylltiad gweithwyr 

  Mwy o wybodaeth

  Gallwch gofrestru eich lle nawr drwy ebostio hello@rcs-wales.co.uk neu ffoniwch 01745 336442.

Dydd Mawrth, 21 Mai

 • Gweithdy LinkedIn i Fusnesau - Adeiladu eich Rhwydwaith a Chynhyrchu Arweiniadau
  21 Mai 2019, 9:30 - 11:30
  Maes Awyr Caernarfon, Caernarfon LL54 5TP

  Yn sgil galw mawr, mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi uno â FSB i gyflwyno digwyddiadau briffio LinkedIn ledled Cymru. Dewch i ddysgu sut i elwa’n llawn ar LinkedIn a sut i ddefnyddio ei ymarferoldeb i’w eithaf.

  Beth fyddwn ni’n ei drafod:
  -Sefydlu eich proffil ac adeiladu eich rhwydwaith
  -Cynhyrchu arweiniadau gan ddefnyddio LinkedIn
  -Cyfrif busnes yn erbyn cyfrif personol
  - Nodweddion taledig a’u hymarferolde
  - Cyfle ar gyfer holi ac ateb

  Mae hwn yn gyfle gwych i siarad â’r arbenigwyr a rhwydweithio gydag unigolion o’r un meddylfryd dros baned o goffi a chrwst Daneg. Mae lleoedd yn brin, felly trefnwch le’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Mae’r digwyddiad hwn y dylech ei fynychu yn agored i fusnesau sefydledig ledled Cymru, yn ogystal ag awdurdodau lleol, banciau, a sefydliadau nid er elw.

  Cofrestrwch yma

 • Gweithdy Rheoli Absenoldeb Salwch
  21 Mai 2019, 9:30 – 13:00
  Gwesty’r Celt, Caernarfon LL55 1AY 

  Mae absenoldeb salwch yn costio miliynau o bunnoedd bob blwyddyn i fusnesau Cymru mewn diwrnodau gwaith a gollir.

  Mae’r gweithdy hanner diwrnod am ddim hwn yn helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr BBaCh i ddeall:

  • Sut i leihau absenoldeb tymor byr
  • Achosion a chostau absenoldeb
  • Y model MYCY ar gyfer delio gydag absenoldeb
  • Monitro – Ymyrryd – Cyfathrebu - Ymgysylltu 

  Rhagor o wybodaeth

  Gallwch gofrestru eich lle nawr drwy e-bostio hello@rcs-wales.co.uk neu ffoniwch 01745 336442.   

 • Gweithdy Treth a Chadw Llyfrau
  21 Mai 2019, 13:00 - 16:00
  Clwb Peldroed Porthmadog, Porthmadog LL49 9PP 

  Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain.

  Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni.  Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno.

  Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy. 

  Cofrestrwch yma

Dydd Mercher, 22 Mai 

 • Digwyddiad Dathlu Amrywiaeth yn y Gweithle a Thu Hwnt
  22 Mai 2019, 9:00 – 10:00 neu 10:30 – 11:30
  Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor LL57 2DG

  Rhai ffurfiau ar amrywiaeth yw gwahaniaethau o ran diwylliant, hil, rhyw a rhywioldeb ac mae cydnabod bod sawl math o hunaniaeth yn bodoli, hyd yn oed yn yr ychydig enghreifftiau hyn, yn gynyddol bwysig – yn enwedig os yw busnesau am barhau i fod yn berthnasol. 

  Bwriad 'Dathlu Amrywiaeth yn y Gweithle a Thu Hwnt' a gynhelir gan Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor yn y Ganolfan Rheolaeth yw cydnabod y gwahaniaethau cynyddol sy'n bodoli yn y gweithle, mewn cymdeithas ac ymysg cwsmeriaid. 

  Bydd y sesiwn yn trafod rhai o'r cyfleoedd a gynigir gan gymdeithas fwy amrywiol, yn cynnwys sut i gyfathrebu â chwsmeriaid yn eu dewis iaith, a drwy'r cyfrwng neu'r cyfryngau maent yn eu ffafrio. Bydd hefyd yn edrych ar sut mae adnabod amrywiaeth a darparu nwyddau a gwasanaethau mewn ffordd berthnasol a sensitif.

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y gweithdai (2 gwahanol amser), cliciwch ar un o’r linciau canlynol:

  9:00 – 10:00
  10:30 – 11:30

 

 • Digwyddiad Arloesedd a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu
  22 Mai 2019, 9:00 – 12:30
  Coleg Drenewydd, Drenewydd SY16 4HU

  Gan mai trwy fusnesau, ymchwil, sgiliau, arferion yn y gweithle, a rheolaeth y mae manteision economaidd arloesedd yn cael eu gwireddu, mae cydweithio’n hanfodol i fwyafu gwerth arloesedd.

  Cewch glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A, a ariannir gan yr UE, am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu’ch busnes i uwchraddio sgiliau eich gweithlu, gwneud yn fawr o gyfleoedd i gydweithio, ac yn y pen draw sicrhau manteision cystadleuol.

  Bydd y digwyddiad di-dâl hwn yn gyfle i gwmnïau gweithgynhyrchu ymgysylltu ag arbenigwyr technegol cymwys dros ben i ddeall pa gefnogaeth a chyfleoedd datblygu sydd ar gael i ychwanegu gwerth at eich busnes a helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu.

  Rhagor o wybodaeth

  Cofrestrwch yma

 • Gweithdy Brandio a Marchnata
  22 Mai 2019, 9:30 - 16:30
  Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor LL57 2DG 

  Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle. 

  Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau  ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi  mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai  adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y  gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw.  Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n  creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith  marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt  eisoes. 

  Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru cliciwch yma

 • Digwyddiad Rhwydweithio #FSB Connect
  22 Mai 2019, 10:00 – 12:00
  Clwb Rygbi Dolgellau, Marian Mawr, Dolgellau LL40 1UU 

  Ymunwch â pherchnogion busnesau eraill ac entrepreneuriaid drwy rwydweithio mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

  Croeso i bawb, felly dowch a ffrind neu gydweithiwr.

  Fe fydd pob person sy’n bresennol yn cael dau funud o ddisgrifio’u busnes i’r grŵp, a rhwydweithio mewnol i’w ddilyn. Os nad ydych eisiau siarad â’r grŵp, yna peidiwch â phoeni!

  Mae pob digwyddiad yn cael ei gynnal mewn amgylchedd cefnogol, heb bwysau, gyda chyfle i gysylltu hefo cleientiaid neu gyflenwyr potensial. Fe fydd bwrdd ar gael ar gyfer cardiau busnes a llenyddiaeth hyrwyddo.

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y digwyddiad hwn, cliciwch yma

 • Digwyddiad Ffurfio Timau Llwyddiannus yn eich Busnes
  22 Mai 2019, 9:00 – 10:00 neu 10:30 – 11:30
  Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor LL57 2DG

  Bwriad 'Ffurfio Timau Llwyddiannus yn eich Busnes' a gynhelir gan Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor yn y Ganolfan Rheolaeth yw edrych ar sut mae adnabod cryfderau aelodau eich tîm, harneisio a gwneud y defnydd gorau posibl o'r rhain a denu unigolion eraill sydd â sgiliau cyflenwol er mwyn creu ymdeimlad o undod, perthynas a bwriad cyffredin a fydd yn y pen draw yn eu helpu i gyrraedd y nod.  

  Os dyma'r math o weithle yr hoffech ei weld yn eich busnes, yna dewch i weld sut y gallwch ffurfio eich tîm llwyddiannus eich hun.

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y gweithdai (2 gwahanol amser), cliciwch ar un o’r linciau canlynol:

  9:00 – 10:00

  10:30 – 11:30
 • Sesiwn Busnes Llechi Cymru

  22 Mai 2019, 8:15 – 10:30

  Pant Du, Penygroes LL54 6HE

   

  Dewch i ddarganfod y diweddaraf am gais Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru mewn sesiwn anffurfiol yng ngwinllan Pant Du, bydd cyfle hefyd i glywed gan Richard Huws o Pant Du a siaradwyr eraill sy'n mynychu'r sesiwn ac am y Cynllun Treftadaeth Ddisylw.

  Bydd lluniaeth ysgafn ar gael ar ôl cyrraedd.

  Yna bydd cyfle i fynd ar daith o gwmpas chwarel Dorothea yn Nhalysarn, neu Winllan Pant Du.

   

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y digwyddiad hwn, cliciwch yma

 • Digwyddiad Arloesi Digidol

  22 Mai 2019, 17:30 – 20:00

  Clwb Rygbi Bethesda, Bethesda LL57 3NE

   

  Ymunwch â ni i ar gyfer noson i ddysgu mwy am brosiectau digidol Arloesi Gwynedd Wledig. Dyma gyfle i rannu gwybodaeth am nifer o brosiectau digidol sydd ar y gweill yn ardaloedd gwledig Gwynedd.

  Bydd cyfle i glywed gan nifer o siaradwyr gwadd sy'n arbenigwyr yn eu maes e.e Derick Murdoch o Galactig, Jo Hinchcliffe o DataCymru a Dewi Fôn Evans Videography. Mae ymwelwyr arbennig o gynllun LEADER yn Lithuania hefyd yn ymweld ac byddent yn cyflwyno rhai o'u prosiectau.

   

  Am ragor o wybodaeth, ac i gofrestru eich lle yn y digwyddiad hwn, cliciwch yma

   

Dydd Iau, 23 Mai

 • Gweithdy Dechrau a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni
  23 Mai 2019, 10:00 - 16:30
  Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli LL53 8RA 

  Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo.


  Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun
  • Gallu asesu eich sgiliau personol
  • Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
  • Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
  • Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
  • Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes 

  Cofrestrwch yma 

 • Gweithdy Ennill a Chadw Cwsmeriaid
  23 Mai 2019, 18:00 - 21:00
  Neuadd Reichel, Bangor LL57 2TR 

  Bwriad y gweithdy hwn yw arweiniad a chefnogaeth i chi ddatblygu eich deunydd marchnata. 

  Erbyn diwedd y sesiwn hwn byddwch:

  • Gwybodaeth am broses cam wrth gam i ddatblygu cynllun marchnata
  • Gwybodaeth am sut i allu rhoi diffiniad clir o’ch cwsmer delfrydol a      gweddu eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i anghenion eich cwsmer
  • Gwybodaeth am sut i osod pris ar eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth i      sicrhau yr elw orau
  • Deall elfennau sylfaenol gwerthu llwyddiannus
  • Gwybodaeth am sut i roi cynllun mewn lle i ennill eich cwsmer cyntaf 

  Cofrestrwch yma 

 • Cinio Gala a Gwobrau Busnes Gwynedd 2019
  23 Mai 2019, 18:30 - 22:30
  Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor

  Uchafbwynt yr Wythnos fydd Cinio Gala a Gwobrau Busnes Gwynedd, a fydd yn cael ei gynnal ar 23ain o Fai yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor.
  Eleni rydym yn dathlu llwyddiannau busnesau ac entrepreneuriaid Gwynedd gyda'r gwobrau canlynol:
  • Busnes Bach y Flwyddyn
  • Person Busnes y Flwyddyn
  • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn
  • Busnes Twristiaeth y Flwyddyn
  • Gwobr Arloesi Busnes 
  Mwy o wybodaeth

  Mae llefydd yn gyfyngedig.Gallwch gofrestru eich lle nawr drwy ebostio digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu ffoniwch 01248 365912. 

   

 • Sut i ennill cytundebau gyda Chyngor Gwynedd
  23 Mai 2019, 9:30 – 13:30
  Galeri, Caernarfon LL55 1SQ

  Ydy’ch busnes yn:

  1. Gweithio tuag at leihau ei Effaith Amgylcheddol

  2. Gwerthu’r budd economaidd a’r gwerth gymdeithasol y mae’n ei gyflawni

  3. Yn sicrhau eich bod chi a'ch cadwyn gyflenwi yn gweithredu arferion cyflogaeth moesegol

  Dewch i’r Galeri, Caernarfon ar 23/5/19 rhwng 9.30 – 13.30 i gymryd rhan mewn gweithdy AM DDIM i ddeall sut y bydd y ffactorau hyn yn dod yn rhan bwysig o ennill cytundebau gyda Chyngor Gwynedd  ynghyd â’r cymorth sydd ar gael.

  Cofrestrwch yma

Dydd Gwener, 24 Mai 

 • Sesiwn galw-heibio yr Hwb Menter a Be Nesa Llyn
  24 Mai 2019, 9:30 – 12:30
  Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli LL53 8RA 

  Ydych chi eisiau dechrau neu dyfu busnes?  Dewch draw i Gongl Meinciau ym Motwnnog i weld sut y gall yr Hwb Menter a Be Nesa Llyn eich helpu chi.  Mae'r Hwb Menter yn darparu gwybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a gofod i unigolion yng Ngogledd Orllewin Cymru i drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus.  Yn ogystal â darparu cyngor un i un; mae'r Hwb yn darparu ystod o weithgareddau fel siaradwyr gwadd, hackathons, digwyddiadau pitsio a gweithdai rhyngweithiol i greu cymuned o unigolion sydd yn yr run sefyllfa o fewn gofod penodol.  Gyda'r cyfan am ddim am o leiaf 6 mis!  Yn ogystal, os ydych chi'n byw ym Mhen Llŷn gallai Be Nesa Llyn gynnig benthyciad i chi i'ch helpu ar eich ffordd i wneud eich busnes yn llwyddiannus.